Course Hero Logo

Proposal sa Proyekto.docx - Proposal sa Proyekto...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Proposal sa ProyektoIntroduksyonAn gaming proyekto na table ay gawa sa kahoy na manipis na may sukat______ athaba______ madaming purpose an gaming proyekto na makakatulong sa lahat ng tao para sapang araw-araw.Kahalagahan ng proyektoAng table wood na aming proyekto ay napakalawak ng kahalagahan sa pag ka lahat ngtao ng magagamit ito, ito ay maari nating gamitin sa pagsulat pag patungan ng mga gamit atpagkainan.Kaugnayan sa literatureDeskripsyon ng proyektoIto ay gawa sa kahoy na kung saan pinatibay naming upang magamit ito ng matagalan,ito ay may sukat na_______ at taas na_________Paglalahad ng SuliraninMasasabing table ang proyekto na aming ginawa dahil dulot ito, na gamitin pag tayo ay
End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
ADAM SMITH
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture