plc-CRPNA STANICA.pdf - AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA I PROCESA laboratorijske vje\u017ebe VJE\u017dBA 1 Cilj vje\u017ebe UPRAVLJANJE CRPNOM STANICOM Nau\u010diti osnove

plc-CRPNA STANICA.pdf - AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA I...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA I PROCESA - laboratorijske vježbe VJEŽBA 1: UPRAVLJANJE CRPNOM STANICOM Cilj vježbe : Nau č iti osnove programiranja programirljivih logi č kih kontrolera (PLC-ova), primijeniti PLC za automatizaciju jednostavnog industrijskog postrojenja Opis tehnološkog procesa: Otpadne vode slivaju se u spremnik sabirnika otpadnih voda. Spremnik se nalazi na najnižoj to č ki teritorija sa kojeg se vode prikupljalju. Prije ispuštanja u more prikupljena voda se pre č ć ava u pogonima gradskog kolektora. Da bi se otpadne vode dopremile u kolektor potrebno ih je prebaciti u gradski kanalizacijski sustav. Za savladavanje visinske razlike izme đ u spremnika i priklju č ka na kanalizacijski sustav koristi se pumpa pokretana trofaznim asinkronim motorom. Opis crpne stanice: Slika 1 prikazuje shematski prikaz stanice. Stanica se sastoji od crpke pokretane trofaznim asinkronim motorom, č etiri magnetska nivo sklopke za dojavljivanje razine otpadnih voda, lokalnog upravlja č kog ormari ć a (upravlja č ke konzole), PLCa i motorske grupe za pokretanje i zaštitu motora. Svaka nivo sklopka se nalazi na zasebnoj razini, dva na gornjoj, a dva na donjoj razini spremnika, prema slijede ć em rasporedu : Level High-High (LEV_HH) – jako visoka razina vode Level High (LEV_HI) – visoka razina vode Level Low (LEV_LO) – niska razina vode Level Low–Low (LEV_LL) – jako niska razina vode Sklopka visokog nivoa LEV_HI signalizira da je nivo otpadnih voda dosegnuo razinu na kojoj je potrebno uklju č iti motor crpke radi pražnjenja spremnika. Spremnik se prazni dok sklopka LEV_LO ne signalizira da je spremnik dovoljno ispražnjen tj. da je dosegnuta razina vode pri koje je potrebno zaustaviti pogon crpke. Ostale dvije sklopke imaju dvostruku ulogu: alarmiranje i zaštitu od otkazivanja. Sklopka LEV_HH može biti aktivirana ukoliko je sklopka LEV_HI neispravna (ili blokirana krupnim otpadnim materijalom. npr. granjem) pa crpka nije proradila na pravom nivou ili je dotok (npr. oborinskih voda) ve ć i od kapaciteta crpke pa prijeti opasnost od izlijevanja otpadnih voda u more kroz prelijevni ventil. Sklopka LEV_LL predstavlja veoma nisku razinu otpadnih voda pri kojem prijeti opasnost od ošte ć enja crpke zbog povla č enja krutog plutaju ć eg otpada ili zbog “suhog rada”. Crpka je opremljena i diferencijalni senzor tlaka (diferencijalnom tla č nom sklopkom ili presostatom). Sklopka aktivira izlazni signal ukoliko je razlika razlika tlakova na ulaznij i izlaznoj cijevi crpke ve ć a od podešenog praga. Prag sklopke se postavlja tako da odgovara razlici ulaznog i izlaznog tlaka pri ispravnom radu crpke.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Spring '18
 • Dr. Oh

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes