{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chapter 1 - gu3 dai4 ancient era lv3 guan3hotel deng3 wait...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gu3 dai4 ancient era lv3 guan3hotel deng3 wait shen1 ke4 deep zhuan3 ji1to change flight ji4 hua4 to plan yin4 xiang4 impression da3 jiao1 dao4 to make contact zhou1 mo4 eekend w ji1 chang3airport tian1 qi4 weather wan1 quan2 completely nan2 wang4 memorable cha4 bu duo1 the same about guan1 guang1 ke4 tourist xue2 xi2 study, to learn wei2 to surround dong3 to understand niu3 yue1new York zong3 always ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online