351015948-AP-TG-Grade-7.pdf - Table Of Contents Modyul 1 Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1 Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2 Sinaunang Kabihasnan sa Asya

351015948-AP-TG-Grade-7.pdf - Table Of Contents Modyul 1...

This preview shows page 1 out of 516 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 516 pages?

Unformatted text preview: Table Of Contents Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay Modyul 3: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo) Aralin 1: Panahon ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (16-17 Siglo) Aralin 2: Pag-usbong ng Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya Aralin 3: Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya Modyul 4: Ang Silangan at Timog Aralin 1: Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya 1 1 22 148 158 176 271 285 321 337 353 394 GABAY NG GURO MODYUL 1 – ANG HEOGRAPIYA NG ASYA Asignatura: Araling Panlipunan 8 Markahan: Unang Markahan Bilang ng araw ng pagtuturo: 27 Mga Paksa: Mga Manunulat: A. Katangiang Pisikal ng Asya RANDY R. MARIANO 1. Konsepto ng Asya Chairman, Araling Panlipunan Department 2. Mga Salik Pangheograpiya Regional Lead School for the Arts in Angono, 3. Mga Likas na Yaman ng Asya at mga Division of Rizal Suliraning Pangkapaligiran ROSEMARIE C. BLANDO B. Yamang Tao ng Asya Education Program Supervisor I, Araling 1. Etnolinggwistiko Panlipunan 2. Populasyon Department of Education – Division of Rizal A. RESULTA/ INAASAHANG BUNGA Pamantayan para sa Antas 8: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa iba’t ibang larangan ng buhay Asyano (pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at ugnayan sa pagitan ng rehiyon mula sinaunang kabihasnan patungo sa mga kasalukuyang lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano. 2 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng tao at kapaligiran sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano. MGA ARALIN: PAMANTAYAN SA PAGKATUTO 1. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, TimogSilangang Asya,Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/Sentral Asya. ARALIN 1 Katangiang Pisikal ng Asya 2. Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroonan, hugis, sukat, anyo, klima at vegetation cover. 3. Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa ibat-ibang bahagi ng Asya. 4. Nakagagawa ng profile pangheograpiya ng Asya ARALIN 2 1. Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Ang Yamang Likas ng Asya at mga Suliraning Pangkapaligiran 2. Natataya ang implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng: agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura. 3. Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon ng Asya 3 ARALIN 3 1. Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. Ang Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya 2. Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano 1. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa : a.) dami ng tao, b) komposisyon ng gulang, c.) inaasahang haba ng buhay, d.) kasarian, e.) bilis ng paglaki ng populasyon, f.) uri ng hanapbuhay, g.) bilang ng may hanapbuhay, h.) kita ng bawat tao, i.) bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at j) migrasyon. ARALIN 4 Populasyon ng Asya 2. Napapahalagahan ang yamang-tao ng Asya. KAKAILANGANING PAG-UNAWA: MAHALAGANG TANONG: Ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran ay nagbigay daan sa paghubog at pag-unlad ng kabihasnang Asyano. Paano nabuo at umunlad ang kabihasnang Asyano? INAASAHANG PAGGANAP/ PRODUKTO: Ang mga mag-aaral ay nakapag-uugnay-ugnay sa papel ng tao at kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 4 B. PLANO SA PAGTATAYA Mga Produkto/ Pagganap: Mga inaasahang produkto at pagganap na maisasagawa ng mag-aaral sa modyul na ito: 1. Photo Essay na nagpapakita ng kapakinabangan ng kalikasan sa tao. 2. Feature Article tungkol sa ugnayan ng tao at ng likas na yaman ng Asya tungo sa pangangalaga at wastong paggamit nito. . 3. News Article na tumatalakay sa mga pangkat etnolinggwistiko at ang kanilang mga tungkulin at gampanin sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano. 4. Multi-Media Advocacy na naglalayong manghikayat at makapag-impluwesiya ng mga kabataang Asyano upang ipalaganap ang mga programa o proyekto na sumusuporta sa ikabubuti ng kapaligiran at kapakanan ng mga Asyano TYPE KNOWLEDGE (Acquisition) Word Maze/ Preassessment/ Finding Meaning/ Diagnostic Concept Making (Aralin 1) UNIT ASSESSMENT MAP PROCESS/ UNDERSTANDING SKILLS (Meaning-making) (Acquisition) Pre-Test Locating Places Progress Check A (Aralin 1) (Aralin 1) Picto-analysis Conceptual Matrix A (Aralin 1, 2 and (Aralin 2) 4) IRF Chart A (Aralin Map Reading (Aralin 2) 3) Conceptual Map Anticipation(Aralin 2) Reaction Guide (Aralin 4) 5 PRODUCT/PERFORMANC E (Transfer) Formative Assessment Summative Assessment Graphic Organizer (Aralin 1 and 2) Data Retrieval Chart (Aralin 1 and 2) Ethnolinguistic Profile Composition (Aralin 3) Geographical Profile (Aralin 1) Graphic Organizer (Aralin 2) Ethnolinguistic Profile Composition (Aralin 3) Progress Check B (Aralin 1) Conceptual Matrix B (Aralin 2) IRF Chart B (Aralin 3) 3-2-1 Chart (Aralin 4) Conceptual Map (Aralin 1) Picto-analysis (Aralin 2) Progress Check C (Aralin 1) Conceptual Matrix C (Aralin 2) IRF Chart C (Aralin 3) Debate (Aralin 4) Poster Slogan (Aralin 1) Mini-Conference and Art Showcase (Aralin 2) Feature Article (Aralin 2) News Article (Aralin 3) GRASPS Assessment Multi-media Advocacy (Aralin 4) LONG EXAMINATION /POST TEST SelfReflective Journal (Aralin 1 and 4) Assessment Synthesis Journal (Aralin 3) Assessment Matrix (Summative Test) Levels of Code What will I assess? How will I assess? How Will I Score? Assessment 6 A Knowledge 15% Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya Paper and Pencil Test Aytem Blg. 1 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, at vegetation cover 7 Aytem Blg. 2, 3 1 puntos bawat tamang sagot 1 puntos bawat tamang sagot A Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya Process/Skills 25% Nakagagawa ng pangkalahatang profayl pangheograpiya ng Asya Aytem Blg. 4 1 puntos bawat tamang sagot Aytem Blg. 5 1 puntos bawat tamang sagot Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya Understanding Natataya ang mga 30% implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga Aytem Blg. 6 1 puntos bawat tamang 8 rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng sagot Aytem Blg. 7 a. agrikultura 1 puntos bawat tamang sagot b. ekonomiya M c. panahanan d. kultura Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya Aytem Blg. 8, 9, 10 1 puntos bawat tamang sagot Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng Aytem Blg. 11, 12 mga Asyano 1 puntos bawat tamang 9 Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapa-unlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: dami ng tao b. sa komposisyon ayon c. inaasahang haba ng buhay kasarian e. bilis ng paglaki ng populasyon uri ng hanapbuhay g. bilang ng may hanapbuhay h. kita ng bawat tao i. bahagdan ng 1 puntos bawat tamang sagot 1 puntos bawat tamang sagot gulang f. Aytem Blg. 13 Aytem Blg. 14, 15 a. d. sagot 10 marunong Product/ Performance 30% T bumasa at sumulat j. migrasyon Aytem Blg. 16, 17, 18 Napapahalagahan ang yamang-tao ng Asya. Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay – ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Asyano. Aytem Blg. 19, 20 1 puntos bawat tamang sagot 1 puntos bawat tamang sagot 11 C. MGA PLANO SA PAGKATUTO PANIMULA Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Sa lawak ng sakop nito, hindi nakapagtataka na matatagpuan dito ang iba’t ibang yamang likas bunsod ng samu’t saring katangiang pisikal nito. Tahanan din ito ng halos animnapung bahagdan ( 60%) ng kabuuang populasyon ng tao daigdig. Sa dami ng bilang ng tao sa Asya, ito ay binubuo ng iba’t ibang pangkat etnolinggwistiko na may kanya-kanyang wika , etnisidad at kultura na sa kabila ng pagkakaiba –iba ay binubuklod ng pagkakaisa. Sa unang markahan ng pag-aaral ng Araling Panlipunan para sa Grado 8 sa loob ng dalawampu’t pitong (27) araw ay gagabayan ng guro ang mag-aaral na tuklasin at kilalanin ang Asya bilang isang kontinente sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba’t-ibang salik pangheograpiya nito, gayundin ang ugnayan ng yamang tao at likas na yaman at kapaligiran ng rehiyon. Sa pagsasagawa ng iba’t-ibang mga gawain ng modyul na ito ay inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang tanong na “Paano nabuo at umunlad ang kabihasnang Asyano ?.” Layunin: Matapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang ; a) naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, TimogSilangang Asya,Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/Sentral Asya; b) nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroonan, hugis, sukat, anyo, klima at vegetation cover; c) nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa ibat-ibang bahagi ng Asya; d) nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya; e) natataya ang implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng: agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura; 12 f) naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon; g) nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya; h) nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano; i) nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: a.) dami ng tao, b.) komposisyon ng gulang, c.) inaasahang haba ng buhay, d) kasarian, e.) bilis ng paglaki ng populasyon, f.) uri ng hanapbuhay, g.) bilang ng may hanapbuhay h.) Kita ng bawat tao, i.) Bahagdan ng at j.) migrasyon; at k. napapahalagahan ang yamang-tao ng Asya sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Asyano. Panunang Pagtataya Alamin ang mga pang-unang kaalaman, kakayahan, at pag-unawa ng mga mag-aaral tungkol sa heograpiya ng Asya na kinapapalooban ng mga pisikal na katangian at likas na yaman nito, gayundin ang mga bahagi ng yamang tao ng rehiyon tulad ng mga pangkat etnolinggwistiko at populasyon ng Asya. Ang resulta o bunga ng pagtatayang ito ay magiging mahalagang salik at batayan sa pagsasaka tuparan ng mga gawain ng modyul para sa ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga nakasaad sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot. (K)1. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya: Hilaga, Kanluran, Timog, Timog-Silangan, at Silangang Asya. Tinatawag na heograpikal at kultural na sona ang mga rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga 13 aspetong pisikal, historikal at kultural. Kumpara sa ibang mga rehiyon, bakit ang Hilaga at Kanlurang Asya ay kadalasang tinitignan bilang magkaugnay? a. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasan sa larangang historikal, kultural, agrikultural at sa klima b. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal c. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho d. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito (K) 2. Isang katangiang pisikal ng kapaligirang matatagpuan sa Hilaga o Gitnang Asya ay ang pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands. Tinatayang ang sangkapat (¼) ng kalupaan sa mundo ay ganitong uri. Alin sa mga uri ng grasslands ang may mga damuhang mataas na malalalim ang ugat na matatagpuan sa ilang bahagi ng Russia at maging sa Manchuria? a. steppe b. prairie c. savanna d. tundra 14 Tunghayan ang kasunod na mapa upang masagot ang susunod na tanong. BERING SEA BLACK SEA MEDITERRANEAN SEA CASPIAN SEA SEA OF OKHOTSK SOUTH CHINA SEA RED SEA ASYA (P) 3. Sa iyong pagtingin sa mapa, paano mo ilalarawan at bibigyang interpretasyon ang kinalalagyan ng kontinente ng Asya? a. b. c. d. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay pare-pareho Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig. Insular ang malaking bahagi ng kontinente ng Asya. (U) 4. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba’t ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init, ano naman ang katangian ng klima sa Timog-Silangang Asya? 15 a. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. b. May mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo. c. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang nararanasan sa rehiyong ito sa iba’t-ibang buwan sa loob ng isang taon. d. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan ng tao. (U) 5. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya? a. Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig. b. Ang Asya ay tahanan ng iba’t ibang uri ng anyong lupa: tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto at kabundukan. c. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan. d. Ang iba’t ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. (K) 6. Sa maraming bansa sa Timog-Silangang Asya, itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil pananim ang palay. Bakit? a. b. c. d. Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo, mais at barley. Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa TimogSilangang Asya. Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim Galing sa palay ang karamihan sa mga panluwas na produkto ng rehiyong ito. (U) 7. Mayaman ang Asya sa iba’t ibang anyong tubig tulad ng mga karagatan, lawa, at ang mga ilog na lubhang napakahalaga sa pamumuhay ng tao. Ang mga ilog ng Tigris at Euphrates sa Iraq, ang Indus sa India at ang Huang Ho sa China ay ilan lamang sa mga ilog na ito na gumanap ng malaking tungkulin sa kasaysayan ng Asya. Ano ang mahalagang gampaning ito? a. Ang mga ilog na ito sa Asya ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang kabihasnan sa rehiyon at sa buong daigdig. b. Maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng rehiyon sa Asya ay naganap sa mga ilog na ito. c. Madalas magdulot ng pinsala sa ari-arian at pagkasawi ng mga buhay ang mga ilog na ito sa tuwing may nagaganap na mga pagbaha. 16 d. Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing daanan ng mga barko paloob at palabas ng bansang kinabibilangan nito para sa kalakalan. (K) 8. Batay sa resulta ng pananaliksik ng mga eksperto, tinatayang nasa apatnapung porsyento (40%) ng populasyon ng rehiyong Asya-Pasipiko ay namumuhay sa mga lungsod. Ang mabilis na pagtaas ng antas ng urbanisasyon sa Asya ay nakapagdudulot ng labis na epekto sa kapaligiran nito. Alin sa mga suliraning pangkapaligiran sa ibaba na bunsod ng urbanisasyon ang lubhang napakasalimuot at epekto ng lahat ng usaping pangkalikasan? a. b. c. d. problema sa solid waste polusyon sa hangin at tubig pagkawasak ng kagubatan pagkasira ng biodiversity Basahin ang bahagi ng artikulo sa ibaba na halaw sa website ng European Dialogue na pinamagatang “Environmental Problems of Asian Region have Reached a Critical Point” na isinulat ni Christina Greszta. Gawin itong batayan sa pagsagot sa tanong sa susunod na bilang. “By now (in the beginning of the XXI century) the environmental problems of Asian region have reached critical point, obliging the international community to focus on Aerial photo of Aral Seathem. The scope of these problems is very broad, including Semipalatinsk and Caspian region, the Aral Sea, degradation of pastures and arable land in different regions of Central Asia, water pollution from sewage and anti-desertification and drought mitigation measures. These problems affect millions of human lives, and to date, OSCE is literally the only regional organization, which includes the most influential countries in the world, particularly those in Asia, and has an ability to assist within environmental challenges of the new millennium. Thus, the OSCE chairmanship of Kazakhstan in 2010 is an opportunity to make significant steps to solve these problems.” 17 (U) 9. Ang Asya sa ngayon ay dumaranas ng samu’t saring suliraning pangkapaligiran, tulad ng nagaganap sa Aral Sea sa Hilagang/Gitnang Asya na kilala bilang pang-apat na pinakamalaking lawa sa buong mundo. Ngunit mula taong 1989 hanggang 2003, ang Aral Sea ay lumiliit nang lumiliit ang sukat mahigit sa apat na beses, at humantong sa pagkakahati sa dalawa- ang Large Aral Sea at Small Aral Sea. Ano ang implikasyon nito? a. Ang kontinente ng Asya ang may pinakamabilis na antas ng paglala ng mga suliraning pangkapaligiran kumpara sa ibang mga kontinente ng daigdig b. Ang suliraning tulad nito ay lubhang nakakaalarma, kung kaya’t kailangan ang pagtutulungan ng bawat bansa sa buong daigdig upang harapin ang mga hamon ng kalikasan c. Ang pagbaba ng lebel ng Aral Sea, ang pagkasira ng mga pastulan at pagkatuyo ng mga lupa, at ang polusyon sa tubig ang mga naitalang pinakamalalang suliraning pangkapaligiran sa Hilaga/Gitnang Asya d. Malaki ang epekto sa buhay ng maraming tao ang pagbabago ng kalagayan ng kalikasan, kung kaya’t dapat maging aktibo ang iba’t-ibang samahang pangkalikasan sa bawat rehiyon na bumuo ng mabisang solusyon para dito Gawing batayan ang poster na ito mula sa Lesson Plan: The Economy vs. The Environment ng WHS Library website sa pagsagot sa tanong bilang 10. (U) 10. Mahalagang panatilihin ang ecological balance ng Asya sapagkat anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ng rehiyon ay tiyak na makakaapekto nang lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Alin sa mga sumusunod na konsepto ang akmang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran upang umunlad ang kanyang kabuhayan? a. ang pagpapabagal ng paglaki ng populasyon upang maiwasan ang kakapusan at kakulangan ng pangangailangan mula sa limitadong pinagkukunang-yaman 18 b. ang patuloy na paglinang ng yamang likas tungo sa pagpapabuti at pagpapalago ng kabuhayan at paggamit ng mga modernong makinarya sa pagkuha ng mga produkto at kapakinabangan mula dito c. ang paggamit ng paraang sustainable development o ang sistema ng pagpapaunlad unlad ng industriya o mga gawaing pangkabuhayan na hindi isinasakripisyo ang kalikasan at pinapangalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga programa d. ang paghawan ng kagubatan at pagsasagawa ng reclamation para sa pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga industriya, gayundin ang pagpapalawak ng urbanisasyon (K) 11.Ang mga Asyano ay nahahati sa iba’t ibang pangkat batay sa wika at etnisidad na kinabibilangan. Ano ang tawag sa pagpapangkat na ito? a. Etniko b. Nomad c. Katutubo d. Etnolingguwistiko (K)12. Kung iba’t iba ang kultura ng mga pamayanang etniko sa Asya ,nangangahulugang pinakamalaking hamon sa rehiyon ang _______. a. b. c. d. ideolohiyang politikal pagkakakilanlan modernisasyon pagkakaisa (P) 13. Alin sa mga kongklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “ Sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi ” a. b. c. d. . Ang wika ay may iba’t ibang layunin. Iba’t iba ang wika ng ...
View Full Document

 • Summer '18
 • jhane
 • Rajiv

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture