ממן16

ממן16 - (3 A B C D E(4...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (3) A B C D E (4) A B C E D " ן ממ 16 הלאש 1 1 . . תויתואב תושחמהב תודוקנה תא ןמסא ) 1 , ( תמייקמ הניא איה יכ תכרעמל לדומ הרידגמ הניא המויסקא תא 2 : לשמל B- ו E אל ןהלש תודוקנ יתש ןה . וילע תואצמנ ןהיתשש רשי םייק ) 2 , ( המויסקא תא תמייקמ הניא איה יכ תכרעמל לדומ הרידגמ הניא איה ףא 3 : רשיל לשמל } , , { B D A הדוקנלו C , רשא רשי ףא םייק אל C תאצמנ םע תפתושמ הדוקנ ול ןיאו וילע } , , { B D A . ) 3 . , ( הלש תומויסקאה לכ תא תמייקמ איה יכ תכרעמל לדומ הרידגמ ) 4 . ( תכרעמל לדומ הרידגמ ) 5 , ( יכ תכרעמל לדומ הרידגמ הניא המויסקא תא תמייקמ הניא איה 4 : רשיל } , , , , { E D C B A הדוקנ ןיא . וילע תאצמנ הניאש 2 . , הניא הב המויסקא לכ יכ חיכוהל שי היולת הניא תכרעמהש חיכוהל ידכ- . לדומ תגצה ידי לע המויסקא לכל חיכוהל רשפא תאז תורחאב היולת . תקדבנה המויסקאה דבלמ תכרעמב תומויסקאה לכ תא םייקמש המויסקא יכ הארמש לדומ גיצא 1 : היולת יתלב איה הצובקב םירביאה ןה לדומב תודוקנה } 3 , 2 , 1 { . תוצובקה םה לדומב םירשיה : תואבה } 3 , 2 { }, 3 , 1 { }, 2 , 1 { }, 3 { }, 2 { }, 1 { . תומויסקאה לכ תא םייקמ לדומה המויסקא דבלמ תכרעמב 1 , , המויסקא ןאכמו שמח אלו תודוקנ שולש שי יכ 1 .- תכרעמב תומויסקאה ראשב היולת יתלב איה המויסקא 2 : ) השחמה הרידגמש לדומהש יתיארה םדוקה ףיעסב 1 ' ( םייקמ וניא א ףיעסמ המויסקא תא 2 , . ןאכמו תכרעמב תומויסקאה ראש לכ תא םייקמ לדומה המויסקא 2 . ןהב היולת הניא המויסקא 3 : ) השחמה הרידגמש לדומה 2 ( המויסקאש הארמ 3 ראשב היולת הניא . , הדבלמ ןלוכ תא םייקמ אוה יכ תכרעמב תומויסקאה המויסקא 4 : (1) A B C D E (2) A B C D E (5) A B C D E ) השחמה הרידגמש לדומה 5 ( דבלמ תכרעמב תומויסקאה לכ תא םייקמ המויסקא 4 . , תכרעמב תומויסקאה ראשב היולת הניא איה ףא ןכלו , תכרעמ ןאכמו תורחאב היולת הניא תכרעמב המויסקא לכש יתחכוה . היולת תכרעמ הניא תומויסקאה 3 . , ךכ הב היולת הניאש המויסקא הל ףיסוהל ןתינ יכ המלש הניא תכרעמה : , .- המויסקאה תא ףיסונ םא לשמל הריתס תרסח היהת לבקתתש תכרעמהש ,- ," " םייק יכ הריתס תרסח היהת לבקתתש תכרעמה םירשי הרשע קוידב שי...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

ממן16 - (3 A B C D E(4...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online