ממן16

ממן16 - 16" 1 3 0-4...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 16 " 1 3 0 -4 1 -2 1 :A= 0 -3 2 t -3 0 4 t -1 2 -1 t - 1 det(tI - A) = -1 t - 1 2 = (t - 3) +4 = 0 t +3 -2 0 -2 0 t +3 = (t - 3)(t - 1)(t + 3) + 4(2t - 2) = (t - 1)(t 2 - 1) = (t - 1) 2 (t + 1) . = -1 - = 1 , . 1 - 2 , , : , = 1 - 0 2 0 4 x 1 0 2 y = 0 - 2 0 4 z - 0 , , , , , dim V1 = 2 , 1 . = 1 , X 1 = [ 0 , 1 , 0] , X 2 = [ 2 , 0 , 1] t t .1 . A , = -1 - - 0 4 0 4 x 1 -2 2 y = 0 - - 0 2 0 2 z - , , , dim V-1 = 1 - , 2 , . . , = -1 . A , X 3 = [ 2 , 1 , 2] t , A .VII.21 , A , - " X 1 , X 2 , X 3 ,VII.3 , , A 1 0 0 1 0 B= 0 0 -1 0 ) X 1 , X 2 , X 3 . A - ( = 1, = 1, = -1 , X 1 , X 2 , X 3 ,VII.12 P = [ X1 X 2 X 3 ] 0 2 2 0 1 = 1 1 2 0 . A . A R 3 T , B - A ,' . T B , . T 2001 = , B - , [ T ] B 2001 2001 .2 = B 2001 , 1 12001 0 0 0 1 0 = 0 12001 = 0 0 0 -1 0 0 2001 0 0 0 1 0 1 0 B = 0 = 2001 (-1) 0 -1 0 F Hom(V , W ) t M nt m . T 2001 B - ,-- , T 2001 = T , . . T 2001 ( x, y, z ) = T ( x, y, z ) = (3x - 4 z , x + y - 2 z , 2 x - 3 z ) 2 , R 3 . B = (u1 , u2 , u3 ) = ( (1,1,1), (1,1, 0), (1, -1, 0) ) . R 3 - 3 - . Tu3 = (a - 4, a + 6, 0) : [ Tu3 ] B . [ Tu2 ] B = [ 0, - 5, 0] - [ Tu1 ] B = [ 2, 0, 0] t t , Tu3 = 1u1 + 2 u2 + 3u3 - 1 , 2 , 3 (a - 4, a + 6, 0) = 1 (1,1,1) + 2 (1,1, 0) + 3 (1, -1, 0) = = (1 , 1 , 1 ) + ( 2 , 2 , 0) + ( 3 , - 3 , 0) = = (1 + 2 + 3 , 1 + 2 - 3 , 1 ) R 1 + 2 + 3 = a - 4 1 + 2 - 3 = a + 6 1 = 0 . [ Tu3 ] B = [ 0, a + 1, - 5] , 1 = 0, 2 = a + 1, 3 = -5 t B T A A = [T]B 2 0 0 -5 a + 1 = 0 0 0 -5 . A t-2 0 0 det(tI - A) = 0 t + 5 -a - 1 = (t - 2)(t + 5) 2 0 0 t +5 , = -5 - = 2 A , : . 2 - 1 = 2 : A . A T ,VII.11 0 0 x 0 0 7 - a - 1 y = 0 0 0 0 7 z 0 . 1 , 2 . = 2 : , = -5 - 0 x 0 7 0 0 -a - 1 y = 0 0 0 0 0 z 0 , 1 , , , a = -1 . = -5 , , 2 A VII.21 , A . T , , 2 , , a t -1 A , . : 1 = -5 . T 3 .1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online