{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PS_5_Solutions - .11 8w 3.t—r Mb ad.iE n34 14353 an an...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .11. 8w 3; .t—r... Mb.- ad .iE n34... 14353.. an... an. haw. D 1:. .w P... m m. fihfl Au... a: a I n. m m mhw. An 4.1.. n2: .9... .3. r 4..» 4.1“ o a: A... 3 n __ .03 J J 0:... u J .1... J... m. 0 .D .u h. a.“ a: D GJH m. J OH .H .1. run .4 _ . h.— flfl h J 0” A n a h .4 uh n a on.“ mm can 3* .u 7.3. mm m.“ M. O .m. On. 4 .3— . .m a an. an“ I... I5: 4 3 n J n. 4...: m. _ 3 .3... uh a m 0 mm. n.“ _ 5 ha .fi 3. Iw. a E... If... ha ma 8.. a. I w. a .3 E... u o .3. d. . E» H 3 T IIIE. 111M Maw...“ a i ...r _I1.Lvn._ .flbEfi. _ In .13.. _ JEF .. . . or"... :1. . E.“ #5... Prinz, 1.. on... . and 3.4 .r 4 In 3 3.0. n. [lug Jae U §+in .13? _l. Rain .5 Simirfim 1E Ens.oj_ ‘95 a 5- ALI-0.5.1noj I. I' f——-_ Elmm‘fl" I G) 3'. numbv of— WV¢5 1n :5]. shipmhb fl is bidn-H'ifl'l w'l‘fl'h fl=ifla ,nggL ?{3"}1‘} .1: Ftrahufii‘rg n {kiwi} = i-F 'FCK'ELJ q .1 .. pinyin?" 4min) om. Imam” _ [1U:){fi-filll {9.5335' 1. Q-OHH‘ ED ficuwtfic. h "x: #4: calls unfit m uhhr' i: Emmi. )Hr Egan-nitric th p:n.n£ 5., fi=n51 ...J. 1h}..{n.5113 I’D-r151, FIJI-.1. {a} Pit-Hut nrdfir- wu‘“ and. an "a Mk mil] __ 1mm ={¢.$1}‘3.rn.ufl 1: mafia-'5‘ (b3 ‘ftnmbav a? W3 i.r Hmlql wfi'n 1: :n-ul 5rd. in. +111}: raft U: U. €5ch Waf— Flt-5" 1 f'ffi} 1-. (Evil-k1}; {0.51.}; 5 aruaifl c) Hart. n: l. . Finn; g: It.” may") -_- (fijftJml' 0.51.1" + (2‘) IE.uaJ'.{o.-s1.}“ 4.: 13-51431. @ Geumnrlc dummfim u m dl‘” r-F P r xvnt 1135) : Pink) “F (1):): £14qu “.5? *qu’ *finiP-r‘ .1: ‘1Piq‘ntm ---q""J' : FfL-{qflwqaqu'n = 1- .1_-_‘L‘ P ET; ) .= 1,: =1- Pififit}- at “a q} Fr.“ 5}”?15‘} = q'r‘h— PU“‘”**‘>lm1=(«‘"Kq‘hqe = Hm: Ftfifis+tlxfis1=filn€fij§t 5: Tennis: 9 = 0-‘9 jg: .Hulf hurries-nu in u den-r rein c c'fi'i I"I.::-‘B.'?I'"L 2:9; 5., - .. -,:..I En 1105313.. 1.. Mafia.) .r i_ L :“aJA- :44 (’04?) +L-a'1fifilllfzj] b-Dufi-h up: 13:11 = {wifimj}: $35.55 11. '1'. {:3 E"; m: kmficmu nan-hf in- ilr-L Hui Kory-1‘} ': $39.? :3 33w; 'Ft‘ljzl-E r (a) 'Pithi‘rL'lfifiia‘lt'i'ix-4L1] inn.) = ipfi-L” =D-1111 {'01 AT? JG“ HF {'ni‘iun: Fiflélfl + #:fnaxguh . .. = dd. infra :' — T'CW I5 3 “3.15) Jr (gs-uh?" 4.1-1) .1. . ' . fl {1 .. 'FEHL‘figlh‘j §$[364¥£Hi)1-.. {:fl'lfa-L'uj.) i ($4.35" "LJ 1-. __ i P['1 = {HM did-('1 5 a: H: I: am +hnb— Pusan Jury , 5°“ PH: psi?) wt luau-r THAI: ?{1:D\fln new) f?{#:ufli dill”? =i . (i +¢'¢‘“) 1? {Wgaudur‘u ._. 3L 1: hr: a“. J-ur‘i _— _.L—- . 13.5th 41.1-5- 1+ :5. (c) I: ‘3 man-1*“! @133 © iii ._ “Fl-Hmi III-F 1h: ‘IH‘ WM .nd ‘K =‘KH'!L1-I-3 X1 Edam-3 *H'H‘" 'L:'§ 9-: ’3‘ m ‘IE .L has uln- unmask-bl ”IL-HM!- all 1.1. «LI-j: I 3 whi- hm: EH Jud! .‘I ha ‘ Fifi .- 1—2 [5“ (Mil'fafl m3 ls: Pl'Thm. am“ an: gammy ., Ptxvsuhixfiau} : 95113-1- #5” 2'5— 3 firIB“ 555'“ ){NN{J.GG, ’45} {m fix”; 11m] , 1- Q [ ”fill-final ,— 1.. 0.5551 - fi~¢u31| {In} PIIIS‘E'EKél-Hu‘) a: mftQu-M°]—E(IIT-lu) If I: - 11. {2.aw-¢p {in} = {1.3351 ._ 9.53131, : mun-:51 (a pricing") = q {{Hu—mwmy = u. "ii-1'19 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}