Giao_trinh_lan_dau - Ti liu tham kho[1]N.Bloembergen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài li u tham kh o: [1]N.Bloembergen, Nonlinear optics (Nobel prize 1981), 1977 [2] Robert W.Boyd, Nonlinear optics, tái b n l n III Đị a ch t i: http://www.mientayvn.com/Sach/Li/Quang_hoc_phi%20tuyen.html
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
L i m ở đầ u i L i m ở đầ u Trong cơ học, chúng ta đ ã bi ế t r ằng để m t con l c lò xo dao động điề u hòa thì l c tác độ ng lên nó ph ải có độ l n n m trong m t kho ng gi i h ạn nào đó. Lúc này, lự c F ch làm cho qu n ng d ch chuy n m ột đoạ n nh x kh i v trí cân b ng. M i quan h c a chúng đượ c bi u di n b ng bi u th c: (1) Như vậ y, chúng ta th ấy trong trườ ng h ợp này, đáp ứ ng c a h con l c lò xo ( đượ c bi u di n b i x ) t l tuy ế n tính v i l ực tác độ ng t ừ bên ngoài (đượ c bi u di n b i F ). Tuy nhiên, khi l c F tăng lên vượ t ra ngoài kho ng giá tr mà ta v a nói trên thì độ d ch chuy n v trí c a qu n ng kh i v trí cân b ng x không còn t l tuy ế n tính v i l c F n a mà m i quan h gi a chúng bây gi có th ể đượ c bi u di n b i m t h th c phi tuy ến nào đó. Quan sát hi ện tượng dao động điề u hòa t i: http://www.mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Sach/Quang%20hoc% 20phi%20tuyen/Ho_tro/dao_dong_dieu_hoa.html Th c hi n thí nghi ệm dao động điề u hòa I t i: http://www.mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Sach/Quang%20hoc% 20phi%20tuyen/Ho_tro/dao_dong_tu_dieu_hoa_I.html Th c hi n thí nghi ệm dao động điề u hòa II t i: http://www.mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Sach/Quang%20hoc% 20phi%20tuyen/Ho_tro/dao_dong_dieu_hoa_II.html Trong quang h c c ũng có nh ng hi ện tượng tương tự . Ch ng h n, chúng ta hãy xét m ột môi trường điệ n môi. M t s ch ất điện môi trong nó đ ã t n t i s ẵn các lưỡ ng c c điệ n, ví d ụ như H 2 O, NaCl,v.v….Mộ t s ch ất điệ n môi khác không có s n các lưỡ ng c c điệ n, ví d ụ như H 2 , N 2 ,…. . Đố i v i lo ại điệ n môi th nh t, khi chưa có trườ ng điện ngoài, các lưỡ ng c c phân t s p x ế p hoàn toàn h n lo n theo m ọi phương do chuyển độ ng nhi t. T ng c a các momen lưỡ ng c c phân t s b ng 0 nên vecto phân c c điệ n môi c ũng bằ ng 0 (C n nh c l i r ng vecto phân c c
Background image of page 2
L i m ở đầ u ii điệ n môi b ng t ng cá c momen lưỡ ng c ực điệ n trên m ột đơn vị th ể tích). Khi có điệ n trườ ng ngoài v ới cường độ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/05/2009 for the course QUANG Họ Vật lý taught by Professor Nguyễnthanhlâm during the Summer '09 term at MIT.

Page1 / 91

Giao_trinh_lan_dau - Ti liu tham kho[1]N.Bloembergen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online