Phone call 1 study guide

Phone call 1 study guide - Pronomen Subjektsform jag du han...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pronomen Subjektsform Objektsform Possessiva Pronomen Genitivform jag mig min, mitt, mina - du dig din, ditt, dina - han honom sin, sitt, sina hans hon henne sin, sitt, sina hennes den/det den/det sin, sitt, sina dess vi oss vår, vårt, våra - ni er er, ert, era - de dem sin, sitt, sina deras Adjektiv en gul stol a yellow chair ett gult bord a yellow table den gula stolen the yellow chair det gula bordett the yellow table gula stolar yellow chairs gula bord yellow tables de gula stolarna the yellow chairs de gula borden the yellow tables Artiklar en stol a chair ett bord a table stolen the chair bordet the table stolar chairs bord tables stolarna the chairs borden the tables Jag Vet Inte! Kan du vara snäll och säga det på engelska? Would you be so kind as to say that in English? Jag är ledsen, men jag förstår inte.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I’m sorry, but I don’t understand. Får jag prata engelska? May I speak English?
Background image of page 2
Kulörer svart black vit white grå gray röd red blå blue gul yellow grön green orange
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Phone call 1 study guide - Pronomen Subjektsform jag du han...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online