HW1 - 2D Force System.pdf - \u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49 \u0e32\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e350 1 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07 2 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34(\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31

HW1 - 2D Force System.pdf - โจทย์ การบ้...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

โจทย์การบ้านชุดที 0 1 : ระบบแรง 2 มิติ ( ให้นักศึกษาคัดลอกข้อความโจทย์ ส่วนรูปสามารถตัดแปะได้ และสามารถทําหลายๆข้อต่อเนื Eองไปได้ในกระดาษแผ่น เดิม ถ้ามีที Eว่างเหลือพอสําหรับทําจบข้อนั Lนๆ ) การแตกแรงในระบบแกนพิกัดฉาก 1 . ให้เขียนเวคเตอร์ของแรงที Eมีข้อมูลดังรูป ( ทําทุกข้อย่อย ) . . . การแตกแรงในระบบแกนมุมไม่ฉาก 2 . ให้หาองค์ประกอบของเวคเตอร์ (Vector components) ในแนวแกน a และ b ดังรูป ( เลือกทํา 1 ข้อย่อย ) . . . 3 . การรวมแรงสองแรงที 0กระทําที 0จุดเดียวกัน ( เลือกทํา 1 ข้อย่อย ) . ถ้าแรงลัพธ์ของการรวมแรงทั Lง สองมีขนาด 2000 N แล้ว ให้หาขนาดมุม ࠵? และมุมที Eแรงลัพธ์นี L ทํากับแนวดิ Eง . ในกรณีปกติ การดึงตะปูออกจะใช้ แรงดึง T เพียงแรงเดียวกระทําใน แนวราบ แต่มีสิ Eงกีดขวาง เลยต้องออก แรงดึง 1 . 6 kN และแรง P ร่วมกันใน แนวดังรูป ให้หา ขนาดแรง P . ถ้าต้องการแทนที Eแรงกระทําสอง แรงตามรูป ด้วยแรงใหม่ 2 แรงใน แนว a และ x โดยยังคงส่งผลให้เกิด แรงลัพธ์กระทําต่อจุด A เหมือนเดิม ให้หา ขนาดของ 2 แรงใหม่นี L
Image of page 1
โมเมนต์ 4 . จากแรงกระทําดังรูป ( ทํา 2 ข้อ โดยเลือกจาก . หรือ . และบังคับทําข้อ
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes