HO3 EØ.docx - Maria Kristine Søby Hold 2 Erhvervsøkonomi...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

Maria Kristine SøbyHold 2ErhvervsøkonomiHjemmeopgave 3 – EØOpgave 11.1Proveneu=Hovedstol100kurs100Hovedstol1,5%HovedstolProveneuHovedstol=(1100kurs1001,5%)1Hovedstol=(1100kurs1001,5%)ProveneuHovedstol=Proveneu(1100kurs1001,5%)Hovedstol=25.000.000(1100941001,5%)=27.027.027Hovedstol27.027.027Provenu25.000.000kurs94gebyr1,50%1
Maria Kristine SøbyHold 2Erhvervsøkonomi1.2Effektiveterminsrente0,89%Effektive årligerente10,83%Den effektiverente på enobligation erhøjere end denpålydenderente, fordi denmedregneralle2
Maria Kristine SøbyHold 2Erhvervsøkonomifinansieringsomkostninger, herunder kurstab, gebyrer og renters rente som følge afden kvartårlige rentetilskrivning.1.3Kurstabet kommer af den usikkerhed, der kommer af, om virksomheden kantilbagebetale sit lån. En kreditvurdering vil kunne få virksomhedens obligationer tilat være mindre risikofyldt at investere i, da det vil sende et signal om virksomhedenkan tilbagebetale sin gæld. Investorerne vil alt andet lige derfor forlange en mindrerisikopræmie, samtidig vil de også være villige til at betale en højere pris, hvilketbetyder at efterspørgslen er steget.1.4Hovedstol=Proveneu+Kreditvurdering(1100kurs1001,5%)Hovedstol=25.000.000+500.000(1100951001,5%)=27.272.727Effektiveterminsrente0,89%Effektive årligerente11,26%Da den effektive rente stiger, vil den øgede obligationskurs ikke kunne kompensere

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture