Assignment Learning Skill 21st Century FINAL.docx - SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN SEPTEMBER 2019 OUMH1603 LEARNING SKILLS FOR 21ST

Assignment Learning Skill 21st Century FINAL.docx - SARJANA...

This preview shows page 1 - 5 out of 20 pages.

SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIANSEPTEMBER / 2019OUMH1603LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURYNO. MATRIKULASI : 801208016061002NO. KAD PENGNEALAN: 801208016061NO. TELEFON: 013-3523842E-MEL: [email protected]PUSAT PEMBELAJARAN: SHAH ALAM1
Background image
ISI KANDUNGAN1.0 Pengenalan …………………………………………………………………………..32.0Isu Bauksit di negeri Pahang ……………………………………………………….42.1Perbincangan Isu yang dipilih ………………………………………………52.2Interpretasi setiap inforgrafik ………………………………………………122.2.1Infografik 1 ………………………………………………………..122.2.2Infografik 22.3Huraian Pendidikan Kewarganegaraan Global …………………………...153.0 Kesimpulan …………………………………………………………………………..184.0Refleksi Kendiri ………………………………………………………………………195.0Rujukan ……………………………………………………………………………….202
Background image
1.0 PengenalanLatar belakang ringkas mengenai tugasan anda dan objektif tugasan.Untuk tugasan matapelajaran Kemahiran Belajar Abad ke-21, tugasan yang di beri adalah berkaitrapat dengan Pendidikan Kewarganegaraan Global. Ia adaltuk mah transfirmatif memberikanpelajar peluang dan kecekapan untuk menyedari hak dan kewajipan mereka untukmembangunkan dunia yang lebih baik untuk masa hadapan. Turut menumpukan kepadapembelajaran melalui proses pembelajaran tranformatif seperti hak asasi manusia, pemahamanantarabangsa dan antara budaya, pembangunan lestari dan juga Pendidikan untuk keamanan.Masa berdasaran definifi diatas, GCED memperkasakan pelajar untuk berfikir dan bettindakdemi dunia yang lebih adil aman, terangkum dan lestari. Antara kesan pencemaran akibat kurangnya info pengetahuan terhadap PendidikanKewarganegaraan Global di Malaysia adalah kes pencemaran bauksit yang telah berlaku diKuantan Pahang. Kesannya terhadap alam sekitar amatlah teruk hingga hamper keseluruhankawasan yang terlibat berubah menjadi kawasan berdebu merah. air sungai bertukar menjadimerah dan juga permukaan jalanraya dipenuhi debu merah hinggakan menggangu lalulintas dankerap berlaku kemalangan akibat jalan raya menjadi licin. Terdapat dua infografik disertakan yang mana satu berkaitan dengan GCED dan juga satu lagiinfografik berkaitan dengan peningkatan perlombongan bauksit yang ketara di Malaysia. Kedua-dua infografik ini berkaitan dengan topik yang di beri. Seterusnya disini juga membincangkantentang kesan GCED kepada masyarakat dan juga cara-cara untuk menyelesaikan isu alamsekitar ini dengan mempraktikkan GCED sebagai pemudah cara.3
Background image
2.0 Isu Bauksit di negeri PahangBaru-baru ini, sekitar tahun 2014 hingga 2016 kita di kejutkan dengan perlombongan bauksityang mana ia tidak diketahui oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Ini disebabkan oleh isupencemaran alam sekitar di Kuantan, Pahang yang mana ia melibatkan perlombongan bauksit.Kesan bauksit amatlah tinggi kepada persekitaran jika keadaan tidak terkawal. Kesannya sepertikehadiran habuk merah yang tidak menyenangkan daripada bauksit yang menyebabkan masalahkepada penduduk dan masyarakat setempat. Lebih banyak kajian diperlukan untukmengaitkannya dengan penyakit fizikal kronik. Walaupun tiada bukti yang kukuh untuk
Background image
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture