sensestaymaz2003 - ERC Working Papers in Economics 03/01...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayile ş me Ne Oluyor? Ne Olmal ı ? Fikret Ş enses İ ktisat Bölümü Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi Ankara 0653 1 [email protected] Erol Taymaz İ ktisat Bölümü Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi Ankara 0653 1 [email protected] Economic Research Center Middle East Technical University Ankara 06531 Turkey www.erc.metu.edu.tr 1 1 . Giri ş İ kinci Dünya Sava ş ı ’n ı izleyen günlerde sosyalist ülkelerle birlikte geli ş mekte olan ülkelerin en temel toplumsal amaçlar ı ndan biri olarak ortaya ç ı kan sanayile ş menin özellikle son yirmi y ı lda çok büyük ölçüde gündemden dü ş tü ğ ü gözlenmektedir. Türkiye ise, daha Cumhuriyet’in kuruldu ğ u ilk günlerden ba ş layarak sanayile ş meyi önemli bir hedef olarak belirlemi ş ve 1 950’li y ı llar ı n ba ş lar ı na gelindi ğ inde hemen hemen tamam ı devlet öncülü ğ ünde olmak üzere kayda de ğ er bir sanayile ş me at ı l ı m ı gerçekle ş tirmi ş tir. Sava ş sonras ı dönemde bu yöndeki çabalar, Sava ş s ı ras ı ndaki özel sermaye birikiminin de katk ı s ı yla sürmü ş ve 1 960’l ı y ı llar ı n ba ş ı nda merkezi planlaman ı n ba ş lamas ı yla yeni bir ivme kazanm ı ş t ı r. 1 970’li y ı llar ı n sonlar ı nda artan k ı sa dönem istikrars ı zl ı k ve daha önemlisi had safhaya varan d ı ş kaynak k ı tl ı ğ ı nedeniyle sanayile ş me çabalar ı t ı kanm ı ş t ı r. Türkiye, 1 980 y ı l ı ba ş lar ı ndan itibaren Dünya Bankas ı ve IMF deste ğ inde serbest piyasa a ğ ı rl ı kl ı d ı ş a aç ı k politikalar ı esas alan neoliberal politikalar ı uygulayan ülkeler aras ı nda yer alm ı ş t ı r. Bu süreç içinde ekonomi, h ı zl ı , sürekli ve de ğ i ş ken oranlarda enflasyona ve 1 989 ortalar ı nda serbestle ş tirilen sermaye hareketlerine ba ğ l ı olarak finansal krizler ve büyük çapl ı döviz kuru ve faiz oranlar ı dalgalanmalar ı n ı n belirledi ğ i k ı sa dönem gündem içine hapsolmu ş tur. Bunun sonucunda da yat ı r ı m, büyüme, istihdam ve gelir da ğ ı l ı m ı gibi orta ve uzun döneme yönelik hedefler yan ı nda sanayile ş me hedefinden de giderek uzakla ş ı lm ı ş t ı r. Bu çal ı ş ma, bu k ı sa giri ş ten sonra, her biri çal ı ş man ı n bundan sonraki kesimlerini olu ş turacak üç temel amaca yöneliktir. Birinci amaç, di ğ er iki amac ı m ı za yönelik altyap ı y ı olu ş turabilmek için son elli y ı lda sanayile ş meye ili ş kin temel yakla ş ı m ve bak ı ş lar ı ndaki de ğ i ş iklikleri ana hatlar ı yla betimlemek ve konumuz aç ı s ı ndan özel anlam ta ş ı yan kimi somut sanayile ş me politikalar ı n ı daha ince bir ayr ı nt ı düzeyinde incelemektir. Çal ı ş man ı n ikinci amac ı , Türkiye’nin sanayile ş me deneyimini son yirmi y ı l üzerinde yo ğ unla ş arak ana hatlar ı yla de ğ erlendirmek, gerçekle...
View Full Document

This note was uploaded on 08/06/2009 for the course ECONOMICS ECON424 taught by Professor Alperduman during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 24

sensestaymaz2003 - ERC Working Papers in Economics 03/01...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online