{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cap1+ - Programarea in C Cap 1 Scurt istoric In anul 1970...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Programarea in C++ Cap. 1. Scurt istoric In anul 1970, doi programatori, Brian Kerninghan si Dennis Ritchie , au creat limbajul C . Principalul scop pentru care a fost realizat acest limbaj este rescrierea sistemului de operare UNIX , pentru a-l face portabil pe toate platformele existente. Marele avantaj al limbajului C este acela de a fi extrem de flexibil si de a permite atat programarea la nivel inalt cat si la nivel scazut. C-ul este un limbaj procedural, asadar un program scris in C incepe de obicei cu definirea structurilor de date, apoi definirea functiilor pentru lucrul cu aceste structuri. Cresterea complexitatii programelor a dus la necesitatea elaborarii unor alte tipuri de limbaje. Astfel, destinate inteligentei artificiale, au aparut limbajele care au la baza notiunea de " cadru " si cele care pleaca de la ideea de " actor ". Primele implementeaza operatii asupra unor modele de entitati ; celelalte presupun faptul ca obiectele nu sunt simple elemente pasive asupra carora se fac anumite prelucrari, ci,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}