{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cap2 - Cap 2 Notiunile de baza ale programarii orientate...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 2. Notiunile de baza ale programarii orientate obiect Motto: " Procesul programarii are mai multe faze: se incepe cu definirea CONCEPTELOR, dupa care se trece la stabilirea RELATIILOR dintre ele. Abia dupa aceea se poate trece la scrierea codului " (Bjarne Stroustrup) 2.1. Premisele limbajelor orientate obiect In ultimii ani, programarea orientata pe obiecte a devenit foarte populara, mai ales datorita avantajelor sale care ajuta dezvoltarii proiectelor actuale, ce devin din ce in ce mai complexe. Acest stil de programare duce la impartirea aplicatiilor in mai multe module, astfel incat cel ce dezvolta un modul nu trebuie sa cunoasca detaliile de implementare a altor module. Nu in ultimul rand, trebuie sa amintim ca programarea orientata pe obiecte este un concept foarte natural. In lumea inconjuratoare, zi de zi, in orice moment, avem de-a face cu Obiecte . Imprejurul nostru sunt o multitudine de obiecte, interconectate intre ele, comunicand unele cu altele intr-un fel sau altul. Domeniul in care acest stil de programare s-a dovedit cel mai util este dezvoltarea interfetelor utilizator si a aplicatiilor bazate pe acestea. Programarea structurata este bazata pe ecuatia enuntata de Niklaus Wirth: Structuri de date + Algoritmi = Program Programarea structurata a fost o etapa ce a trebuit sa fie depasita, deoarece este deficitara in ceea ce
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

cap2 - Cap 2 Notiunile de baza ale programarii orientate...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online