Cap3 - Cap 3 Clase 3.1 Declararea claselor O sintaxa simplificata a declararii unei clase este urmatoarea class NumeClasa declaratii variabile

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 3. Clase 3.1. Declararea claselor O sintaxa simplificata a declararii unei clase este urmatoarea: class NumeClasa { ... declaratii variabile membre ... declaratii functii membre ... } Dupa cum se poate observa din aceasta alcatuire a declaratiei, clasa este asemanatoare cu o structura din limbajul C, dar care poate avea in componenta sa membri atat de tip variabila cat si de tip functie. Asa cum spuneam si in capitolul precedent, pentru datele din interiorul clasei se utilizeaza de obicei termenul de date membre , iar pentru functii denumirea de functii membre sau metode . O clasa permite incapsularea in interiorul sau a datelor si a codului. Intocmai ca in limbajul C, pentru a putea utiliza efectiv un tip de date (in cazul de fata o clasa), trebuie sa definim o variabila de acel tip. Intr-un mod similar declaratiei int i; putem scrie: NumeClasa variabila Vom considera de acum incolo ca variabila poarta numele de obiect . Exprimarea uzuala este ca un obiect este instantierea unei clase . 3.2. Membrii unei clase Accesarea membrilor unei clase se face ca in cazul structurilor din limbajul C: obiect.VariabilaMembra = valoare pentru accesul la o variabila membra, si obiect.FunctieMembra() pentru apelarea unei functii membre. Pentru exemplificare sa consideram o implementare a notiunii de punct. Ca variabile membre avem nevoie doar de coordonatele x si y care definesc pozitia in spatiu a unui punct. Am mai declarat o functie care calculeaza aria dreptunghiului avand colturile (0, 0) si (x, y). class Point
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
{ unsigned x, y; unsigned long Arie() { return x * y; }; unsigned GetX(); unsigned GetY(); void SetX(unsigned X); void SetY(unsigned Y); }; unsigned Point::GetX() { return x; } unsigned Point::GetY() { return y; } void Point::SetX(unsigned X) { x = X; } void Point::SetY(unsigned Y) { y = Y; } Am folosit un operator nou, specific C++, :: , numit operator de rezolutie , numit si operator de acces sau de domeniu . El permite accesul la un identificator, dintr-un bloc in care acesta nu este vizibil datorita unei alte declaratii locale. Un exemplu de folosire este urmatorul: char *sir = "variabila globala"; void functie() { char *sir = "variabila locala"; printf("%s\n", ::sir); // afiseaza variabila globala printf("%s\n", sir); // afiseaza variabila locala } Pentru definitiile functiilor membre aflate in afara declaratiei clasei este necesara specificarea numelui clasei urmat de acest operator, indicand faptul ca functia are acelasi domeniu cu declaratia clasei respective si este membra a ei, desi este definita in afara declaratiei. 3.3. Crearea si distrugerea obiectelor Sa consideram urmatorul program C++:
Background image of page 2
void main() { Point p; } In momentul definirii variabilei p , va fi alocat automat spatiul de memorie necesar, acesta fiind eliberat la terminarea programului. In exemplul de mai sus, variabila p este de tip static. In continuare vom modifica acest program pentru a folosi o variabila dinamica (pointer). void main()
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01004 taught by Professor Dragosacostachioaie during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 7

Cap3 - Cap 3 Clase 3.1 Declararea claselor O sintaxa simplificata a declararii unei clase este urmatoarea class NumeClasa declaratii variabile

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online