cap5 - Cap 5 Stream-uri Cap 5.1 Introducere Stream-urile au...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 5. Stream-uri Cap. 5.1. Introducere Stream-urile au in principal rolul de a abstractiza operatiile de intrare- iesire. Ele ofera metode de scriere si citire a datelor independente de dispozitivul I/O si chiar independente de platforma. Stream- urile incapsuleaza (ascund) problemele specifice dispozitivului cu care se lucreaza, sub libraria standard iostream . Alt avantaj al folosirii stream-urilor se datoreaza implementarii librariei iostream , care utilizeaza un sistem de buffer-e. Se stie ca in general operatiile de intrare/iesire cu dispozitivele periferice sunt relativ mari consumatoare de timp, astfel incat aplicatiile sunt uneori nevoite sa astepte terminarea acestor operatiuni. Informatiile trimise catre un stream nu sunt scrise imediat in dispozitivul in cauza, ci sunt transferate intr-o zona de memorie tampon, din care sunt descarcate catre dispozitiv abia in momentul umplerii acestei zone de memorie. In C++ stream-urile au fost implementate utilizand clase, dupa cum urmeaza: clasa streambuf gestioneaza buffer-ele. clasa ios este clasa de baza pentru clasele de stream-uri de intrare si de iesire. Clasa ios are ca variabila membru un obiect de tip streambuf . clasele istream si ostream sunt derivate din ios . clasa iostream este derivata din istream si ostream si ofera metode pentru lucrul cu terminalul. clasa fstream ofera metode pentru operatii cu fisiere. Cap. 5.2. Obiecte standard Cand un program C++ care include iostream.h este lansat in executie, sunt create si initializate automat patru obiecte: cin gestioneaza intrarea de la intrarea standard (tastatura). cout gestioneaza iesirea catre iesirea standard (ecranul). cerr gestioneaza iesirea catre dispozitivul standard de eroare (ecranul), neutilizand buffer-e. clog gestioneaza iesirea catre dispozitivul standard de eroare (ecranul), utilizand buffer-e. Cap. 5.3. Redirectari Dispozitivele standard de intrare, iesire si eroare pot fi redirectate catre alte dispozitive. Erorile sunt de obicei redirectate catre fisiere, iar intrarea si iesirea pot fi conduse (" piped ") catre fisiere utilizand comenzi ale sistemului de operare (utilizarea iesirii unui program ca intrare pentru altul). Sintaxa pentru operatii de iesire, cout : cout << InformatieDeTrimisLaIesire; respectiv pentru intrare, cin : cin >> NumeVariabila; De fapt, cin si cout sunt niste obiecte definite global, care au supraincarcat operatorul >> respectiv <<
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01004u taught by Professor Dragosacostachioaie during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 6

cap5 - Cap 5 Stream-uri Cap 5.1 Introducere Stream-urile au...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online