Cap6 - Cap 6 Tratarea exceptiilor Este un fenomen"natural" ca in programe sa se strecoare erori de diverse naturi Activitatea de

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cap. 6. Tratarea exceptiilor Este un fenomen "natural" ca in programe sa se strecoare erori, de diverse naturi. Activitatea de programare implica si actiuni mai putini placute, adica testarea, depanarea si corectarea erorilor. Costurile de indepartare a erorilor creste de obicei direct proportional cu intarzierea din cadrul procesului de dezvoltare cand sunt descoperite. Trebuie insa inteleasa diferenta dintre erori (bug-uri) si exceptii. Exceptiile sunt situatiile neasteptate aparute in cadrul sistemului care ruleaza un program. Programele trebuie sa fie pregatite pentru a trata aceste situatii exceptionale. In C++ s-a realizat un mecanism facil de tratare a exceptiilor. Astfel, o exceptie este un obiect a carui adresa este trimisa dinspre zona de cod unde a aparut problema catre o zona de cod care trebuie sa o rezolve. Pasii care trebuiesc in general urmati in vederea tratarii exceptiilor in cadrul programelor C++ sunt: 1. se identifica acele zone din program in care se efectueaza o operatie despre care se cunoaste ca ar 1....
View Full Document

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01004 taught by Professor Dragosacostachioaie during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 3

Cap6 - Cap 6 Tratarea exceptiilor Este un fenomen"natural" ca in programe sa se strecoare erori de diverse naturi Activitatea de

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online