Cap7 - Cap 7 Template-uri Template-ul implementeaza asa-zisul concept de"tip parametrizat"parametrized type Un template reprezinta o familie de

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 7. Template-uri Template-ul implementeaza asa-zisul concept de " tip parametrizat " (" parametrized type "). Un template reprezinta o familie de tipuri sau functii, cu alte cuvinte, un sablon sau model. Acest concept a fost introdus in primul rand pentru a creste gradul de reutilizabilitate a codului. De exemplu, pentru a implementa o lista de numere intregi este necesara in mod normal realizarea unei clase speciale (sa spunem ListOfIntegers ), iar pentru o lista de siruri alta clasa (sa spunem ListOfStrings ). Conceptul de template permite realizarea unei clase generale (sa spunem List ), care sa accepte orice tip de element, inclusiv tipuri necunoscute la momentul implementarii acesteia. Tipul template-ului este stabilit in momentul instantierii sale. Template-urile sunt foarte utile pentru realizarea de biblioteci care trebuie sa ofere metode generice de prelucrare a datelor. Sintaxa generala de declarare a unui template este urmatoarea: template < ListaDeParametri > Declaratie unde Declaratie reprezinta declararea sau definirea unei clase sau functii, definirea unui membru static al unei clase template, definirea unei clase sau functii membre al unei clase template, sau definirea unui membru template al unei clase. Clasele parametrizate (sau clasele template) se declara astfel: template <class NumeParametru> class NumeClasa { // . .. // definirea clasei
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01004 taught by Professor Dragosacostachioaie during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 6

Cap7 - Cap 7 Template-uri Template-ul implementeaza asa-zisul concept de"tip parametrizat"parametrized type Un template reprezinta o familie de

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online