cap9 - Cap 9 Introducere in Objective-C Objective-C este...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 9. Introducere in Objective-C Objective-C este tot o extensie a limbajului C pentru lucrul orientat pe obiecte, considerata uneori superioara C++. Sistemul de operare NextStep a fost scris in intregime in Objective-C. Spre deosebire de C++, pentru compilarea codului scris in Objective-C nu este necesar un compilator special. Objective-C consta intr-un preprocesor care transleaza codul Objective-C in cod C, urmand ca acesta sa fie transformat in cod obiect de catre un compilator standard C. Toate clasele sunt derivate in mod automat din clasa predefinita Object . Aceasta clasa poate fi referita prin intermediul identificatorului super . Fata de C++ sunt cateva deosebiri: nu se poate realiza mostenire multipla, nu exista nici un mecanism de control al accesului, etc. Metodele de acces la datele incapsulate in interiorul clasei pot fi apelate trimitand mesaje catre obiecte. Gestionarea mesajelor este transparenta pentru programator, implementarea fiind realizata cu ajutorul unor functii de biblioteca. Sintaza apelarii metodelor este urmatoarea:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

cap9 - Cap 9 Introducere in Objective-C Objective-C este...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online