{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

a_p_1 - 1 Descrierea algoritmilor limbajul Pseudocod 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3 1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod . 1.1. Descrierea algoritmilor. Prin algoritm putem în•elege o succesiune finit• de opera•ii. Acesta presupune executarea unor calcule într-o anumit• ordine. Putem considera c• un algoritm este o secven•• finit• de propozi•ii ale unui limbaj de descriere a algoritmilor . Fiecare propozi•ie a limbajului precizeaz• o anumit• regul• de calcul, a•a cum se va observa atunci când vom prezenta limbajul Pseudocod . Algoritmii pe care îi descriem ar trebui s• fie cât mai generali ( s• rezolve o clas• de probleme de acela•i tip), s• dea rezultate într-un anumit timp ( finit , adic• s• se termine oricare ar fi datele de intrare) •i de asemenea s• asigure unicitatea rezulatelor ori de câte ori se dau acelea•i date de intrare. Aceste trei caracteristici generalitate, finitudine •i unicitate trebuie s• ne preocupe ori de câte ori scriem un algoritm, indiferent de forma ( scheme logice sau limbaj Pseudocod ) în care este prezentat acesta. Schema logic• este un mijloc de descriere a algoritmilor prin reprezentare grafic•. Regulile de calcul ale algoritmului sunt descrise prin blocuri (figuri geometrice) reprezentând opera•iile (pa•ii) algoritmului, iar ordinea lor de aplicare (succesiunea opera•iilor) este indicat• prin s•ge•i. Fiec•rui tip de opera•ie îi este consacrat• o figur• geometric• (un bloc tip) în interiorul c•reia se va înscrie opera•ia din pasul respectiv. Datele utilizate într-un algoritm pot fi variabile sau constante (î•i pot modifica valoarea sau nu ). În descrierea unui algoritm, intervin variabile care marcheaz• atât datele cunoscute ini•ial, cât •i rezultatele dorite, precum •i alte rezultate intermediare necesare în rezolvarea problemei. Variabila define•te o m•rime care î•i poate schimba valoarea. Valorile pe care le poate lua variabila apar•in unei mul•imi D pe care o vom numi domeniul variabilei . Prin variabil vom în•elege tripletul ( nume, domeniul D, valoare ) .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 În continuare vor fi descrise blocurile ce descriu în schema logic o anumit• opera•ie. Blocurile delimitatoare ( Start •i Stop ) (figura 1a •i 1.b) vor marca începutul respectiv sfâr•itul unui algoritm dat printr-o schem• logic•. Descrierea unui algoritm prin schem• logic• va începe cu un singur bloc Start •i se va termina cu cel pu•in un bloc Stop . Blocurile de intrare/ie ire ( Cite te •i Tip re te ) (figura 1.c •i 1.d) indic• introducerea unor Date de intrare respectiv extragerea unor Rezultate finale . Ele permit precizarea datelor ini•iale cunoscute în problem• •i tip•rirea rezultatelor cerute de problem•. Blocul Cite te ini•ializeaz• variabilele din lista de intrare cu valori corespunz•toare, iar blocul Tip re te va preciza rezultatele ob•inute (la execu•ia pe calculator cere afi•area pe ecran a valorilor expresiilor din lista de ie•ire).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}