A_p_2 - 2 Subalgoritmi funcii Este foarte bine ca atunci cnd rezolvm o problem(mai ales dac aceasta este mai complex s o mprim n subprobleme pe

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12 2. Subalgoritmi, func•ii. Este foarte bine ca atunci când rezolv•m o problem• (mai ales dac• aceasta este mai complex•) s• o împ•r•im în subprobleme pe care apoi s• le rezolv•m pe rând, eventual dac• aceste subprobleme nu sunt simple, pot la rândul lor s• fie împar•ite, pâna când aceste subprobleme sunt elementare (simple). Aceasta înseamn• c• o problem• complex• P se poate descompune în mai multe subprobleme mai simple S i . Algoritmul de rezolvare al unei subprobleme S i devine în acest caz un subalgoritm pentru algoritmul de rezolvare al problemei P . Se întâmpl• frecvent ca într-o problem• s• ne confrunt•m de mai multe ori cu aceea•i subproblem• (eventual pentru alte date). În aceast• situa•ie subalgoritmul va trebui conceput cât mai general astfel încât s• rezolve subproblema (solicitat• de mai multe ori) chiar dac• datele subproblemei se schimb•. Subalgoritmul astfel conceput se va descrie o singur• dat• •i va fi utilizat ori de câte ori este necesar. De asemenea este posibil ca o subproblem•, la rândul s•u, s• fie descompus• în mai multe subprobleme mai simple, •i a•a mai departe. Aceasta înseamn• c• un subalgoritm poate s• apleleze la rândul s•u unul sau mai mul•i subalgoritmi. Acest lucru chiar este recomandat pentru a amâna detaliile nesemnificative. Aceste detalii se vor descrie în subalgoritmii apela•i. Uneori o subproblem• se poate rezolva mai simplu aplelând o func•ie, care desigur va trebui s• fie definit•. Modul de utilizare •i de descriere a func•iilor va fi prezentat• în paragraful 2.2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
13 Subalgoritm Parametri de Intrare Parametri de iesire 2.1. Subalgoritmi. Putem spune c•, în general, un subalgoritm rezolv• o anumit• subproblem• în func•ie de anumite date de intrare •i de ni•te rezultate (date de ie•ire) care vor fi folosite în problema care apeleaz• ( cheam ) acest subalgoritm. Folosirea unui subalgoritm în cadrul unui algoritm se face apelând acest subalgoritm prin : Cheam• Nume_Subalgoritm (Lista_parametri_actuali); Lista parametrilor actuali con•ine toate datele de intrare (cele cunoscute în subproblema corespunz•toare care pot fi anumite expresii) •i toate rezultatele (datele de ie•ire, deci variabile) ob•inute în subalgoritm. Definirea unui subalgoritm este asem•n•toare descrierii unui algoritm :
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01005 taught by Professor Ancadoros during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 8

A_p_2 - 2 Subalgoritmi funcii Este foarte bine ca atunci cnd rezolvm o problem(mai ales dac aceasta este mai complex s o mprim n subprobleme pe

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online