A_p_3 - 3 Limbajul Pascal elementele limbajului structura programelor tipuri simple de date Cu toate c limbajul Pascal a fost conceput pentru

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
19 3. Limbajul Pascal : elementele limbajului, structura programelor, tipuri simple de date. Cu toate c• limbajul Pascal a fost conceput pentru înv••area program•rii, el este folosit ast•zi la rezolvarea celor mai diverse probleme, de orice nivel. 3.1. Vocabularul i sintaxa limbajului. Limbajul Pascal este construit folosind un alfabet ce con•ine caracterele întâlnite în scrierea obi•nuit• •i cea matematic• (cu ajutorul c•rora se vor scrie toate instruc•iunile limbajului) : - literele (mari •i mici) ale alfabetului latin: A, B, C,. .., X, Y, Z, a, b, c, . .. , x y z - cifrele zecimale: 0, 1, . .. , 9 - caractere speciale: + * / . , ; : ( ) [ ] { } = < > ! ? ^ @ # $ % \ “ _ . .. . În aceste lec•ii vom utiliza nota ia BNF prezentat• în continuare. Prin scrierea unei construc•ii între acolade { . .. } se indic• faptul c• acea construc•ie poate s• se repete de ori câte ori (inclusiv de zero ori). Parantezele drepte [ , ] sunt folosite pentru scrierea construc•iilor op•ionale (ceea ce se afl• închis între aceste paranteze poate lipsi). Se observ• c• în sintaxa de mai sus se folosesc metasimbolurile [ , ] , { •i } , având alt• semnifica•ie fa•• de caracterele [, ], { i } permise •i folosite în anumite construc•ii Pascal. Ca în toate limbajele de programare •i în Pascal se folosesc frecvent identificatorii . Prin identificator , notat în defini•iile sintactice care urmeaz• prin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01005 taught by Professor Ancadoros during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 5

A_p_3 - 3 Limbajul Pascal elementele limbajului structura programelor tipuri simple de date Cu toate c limbajul Pascal a fost conceput pentru

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online