{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

a_p_10 - 10 Fiiere Pascal Utilizarea fiierelor text 10.1...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
77 10. Fi•iere Pascal. Utilizarea fi•ierelor text. 10.1. Fi iere Pascal. Fi•ierul poate fi considerat o colec•ie de date stocate pe un suport extern (în general magnetic) unde pot fi p•strate atâta timp cât este necesar. Un fi•ier este format dintr-o succesiune de elemente ( înregistr ri sau articole numerotate de la 0, alc•tuite la rândul lor din câmpuri ) având toate acela•i tip, care constituie tipul de baz• al fi•ierului. Transferul informa•iilor între memoria intern• •i cea extern• (fi•ier) se realizeaz• la nivel de articol. Pentru aceasta, în memoria intern• va trebui s• declaram o variabil• având acela•i tip cu tipul înregistr•rilor fi•ierului iar prin opera•iile de intrare/ie•ire (Read/Write) se va realiza ctitirea din, respectiv scrierea în, fi•ier. Accesul la componentele unui fi•ier poate fi secven ial sau direct. În acces secven•ial, articolele sunt prelucrate (accesate) succesiv (unul dup• altul), începând cu primul pan• la ultimul (Art.0, Art.1,...,Art. n- 1 ). Dac• în cazul accesului secven•ial ordinea de transfer a înregistr•rilor este dat• de ordinea acestora în fi•ier, acessul direct permite transferul în orice ordine (aleator) prin precizarea num•rului de ordine din cadrul fi•ierului (0,1,..., n -1 , dac• fi•ierul are n articole). În vederea prelucr•rii, fi•ierul va trebui deschis iar la terminarea opera•iilor fi•ierul va trebui închis. La deschiderea fi•ierului, indicatorul (capul de citire-scriere) este pozi•ionat pe prima component•. Indicatorul se deplaseaz• automat cu o pozi•ie spre sfâr•it, la fiecare opera•ie de scriere sau citire din fi•ier.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}