a_p_11 - 11. Fiiere cu tip, operaii cu fiiere. 11.1. Fiiere...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
82 11. Fi•iere cu tip, opera•ii cu fi•iere. 11.1. Fi iere cu tip. Declararea unui fi•ier se realizeaz• astfel : < Fi•ier > ::= File Of <Tip_baz > unde <Tip_baz > este tipul de baz• al fi•ierului (tipul inregistr•rilor), ca în exemplul urm•tor: Type Student = Record Nr_Leg : Word ; Nume : String [25]; Medie : Real End ; Var F_Stud : File Of Student ; Un_Stud : Student; Pentru fi•ierele cu tip mai exist• câteva func•ii •i proceduri utile, pe care le prezent•m în continuare : Func•ia FileSize (F) returneaz• num•rul articolelor fi•ierului F ; Procedura Seek (F,n) pozi•ioneaz• indicatorul din fi•ierul F la începutul componentei cu num•rul n (pozi•ia primei componente este 0) ; Func•ia Filepos (F) returneaz• pozi•ia curent• a indicatorului în fi•ierul F .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
83 11.2. Opera ii cu fi•ier e. Principalele opera•ii asupra fi•ierelor sunt : Creere (generarea unui fi•ier, care se execut• o singur• dat•, când ia fiin•• fi•ierul), Actualizare (corectarea fi•ierului, punerea la punct în cazul în care datele nu sunt corecte sau nu mai sunt actuale), •i Listare (etapa final• de ob•inere a rezulatatelor, a situa•iilor finale). Actualizarea fi•ierelor poate fi efectuat• secven ial (articol dup• articol) sau direct (aleator, precizând num•rul de ordine al unui articol). În opera•ia de actualizare se poate efectua : Ad•ugarea de noi articole, Modificarea unor articole (prin modific•ri de câmpuri ale acestora), sau Stergerea de articole. Opera•iile descrise anterior vor fi exemplificate în cele ce urmeaz• prin programe Pascal. În exemplul urm•tor se dore•te creerea fi•ierului ‘Grupa111.Dat’, cu articole de forma: Pentru a crea acest fi•ier, se cite•te de la tastatur• câte un articol (care con•ine informa•iile despre un student) apoi acesta se scrie în fi•ier. Nr_Leg Nume Medie Word String[25] Real ............... ............... ................. Creere Grupa111.Dat
Background image of page 2
84 Program Cre_Fis; Type Student = Record Nr_Leg : Word; Nume : String [25]; Medie : Real End; Var F_Stud : File Of Student; Un_Stud : Student; Function Citit(Var Un_Stud:Student):Boolean; { Citeste un articol } Begin With Un_Stud Do Begin Write (’ Numele st.: ’); Readln (Nume); If Nume=’’ Then Citit:=False Else Begin Citit:=True; Write (’ Nr.Leg. , Medie : ’); Readln(Nr_Leg,Medie) End End End; Begin Assign (F_Stud,’Grupa111.Dat’); ReWrite(F_Stud); While Citit(Un_Stud) Do Write(F_Stud,Un_Stud);
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01005 taught by Professor Ancadoros during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 9

a_p_11 - 11. Fiiere cu tip, operaii cu fiiere. 11.1. Fiiere...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online