a_p_14 - 14 Elemente de grafic elementar n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
133 14. Elemente de grafic• elementar• în Pascal (Utilizarea unit-ului Graph ) 14.1. Utilizarea ecranului în mod grafic. Exist• dou• moduri de lucru cu ecranul: modul grafic •i modul text . În ambele moduri, ecranul este privit ca o re•ea dreptunghiular• ce con•ine elemente de acela•i fel. În modul text acestea sunt caracterele utilizate în scrierea obisnuit•, iar în modul grafic elementele sunt puncte, cu ajutorul c•rora se construiesc diferite figuri. Limbajul Pascal ne ofer• posibilitatea de a utiliza ecranul •i în modul grafic prin apelul rutinelor grafice aflate în unitul Graph . În acest unit sunt declarate constante, tipuri de date, variabile, func•ii •i proceduri care pot fi utilizate în Turbo Pascal. Reamintim c• programul care apeleaz• rutinele grafice din unitul Graph va declara aceasta prin propozi•ia Uses Graph. Pentru a utiliza ecranul în mod grafic, va trebui mai întâi s• select•m modul grafic, adic• s• trecem ecranul din modul text în modul grafic prin ini ializarea sesiunii grafice. În sesiunea grafic• se pot trasa diverse primitive grafice (puncte, segmente, dreptunghiuri, cercuri, elipse, etc.) în diverse culori, iar pe un desen realizat se pot aplica diverse mesaje utilizând diferite fonturi aflate la dispozitia programatorului. La terminarea sesiunii grafice sistemul va reveni în modul text. Calculatoarele IBM_PC pot fi echipate cu diverse adaptoare grafice, pentru care Turbo_Pascal are construit câte un driver grafic. De exemplu pentru adaptorul grafic IBM EGA sau VGA driverul grafic este EGAVGA.BGI.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
În modul grafic, ecranul poate fi considerat ca fiind format dintr-o matrice de puncte (pixeli). Un punct de pe ecran poate fi aprins (colorat) într-o anumit• culoare iar pozi•ia s• este definit• prin coordonatele sale u •i v reprezentând coloana, respectiv linia, unde: 0 u < Dmx, Dmx = dimensiunea maxim• pe coloan•, iar 0 v < Dmy, Dmy = dimensiunea maxima pe linie. Limitele Dmx •i Dmy depind de placa grafic• iar valorile acestora sunt returnate de c•tre func•iile GetMaxX respectiv GetMaxY . De exemplu pentru pl•ci de tipul EGAHi sau VGAMed, Dmx =640 iar Dmy =350. Dac• dorim s• tras•m pe ecran primitive grafice referite prin coordonate aflate într-un domeniu real, va trebui s• aplicam o transformare a acestor coordonate, pentru c• instruc•iunile grafice refer• puncte de coordonate întregi din domeniul [0 , Dmx ] × [0 , Dmy ]. Exist• posibilitatea de a realiza un desen doar pe o por•iune a ecranului, pe un subdomeniu [u 1 ,u 2 ] × [v 1 ,v 2 ] al domeniului maxim [0, Dmx ] × [0, Dmy ]. Acest subdomeniu îl vom numi fereastra fizic ( ViewPort ) •i va fi precizat prin coordonatele ecran a dou• puncte diagonal opuse P 1 (u 1 ,v 1 ) •i P 2 (u 2 ,v 2 ). 0 u
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UB01005 taught by Professor Ancadoros during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 23

a_p_14 - 14 Elemente de grafic elementar n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online