{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Partea1 - 1 Concepte de baz ale limbajului C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Concepte de bază ale limbajului C++ Modalităţile (tehnici, paradigme) de programare au evoluat de-a lungul anilor, reflectând trecerea de la programe de dimensiuni reduse la programe şi aplicaţii de dimensiuni foarte mari, pentru coordonarea cărora sunt necesare tehnici evoluate. Software-ul de dimensiuni mari, care nu poate fi realizat de o singură persoană, intră în categoria sistemelor complexe, alături de alte sisteme complexe din cele mai variate domenii, cum sunt organizarea materiei sau organizările sociale. Situaţiile reale şi experienţe ale psihologilor au relevat limitele capacităţii umane în percepţia sistemelor complexe, adică imposibilitatea unei persoane de percepe şi controla un număr mare de entităţi de informaţie simultan. De aceea, descompunerea şi organizarea sistemelor complexe, în scopul de putea fi percepute, proiectate sau conduse este esenţială. Ordinea în sistemele complexe este introdusă în general printr-o organizare ierarhică, pe mai multe tipuri şi nivele de ierarhie. În reprezentarea ierarhică a sistemelor complexe se evidenţiază două tipuri de ierarhii: ierarhia structurală sau de compoziţie şi ierarhia de tip. Ierarhia structurală este o ierarhie în care se poate afirma despre un obiect că este o parte a altui obiect, mai complex. Exemple de astfel de descompuneri se pot da oricâte, din orice domeniu. De exemplu, un calculator poate fi studiat prin descompunerea lui în subansamble componente: placa de bază, placa video, monitor, etc; la rândul ei, placa de bază este compusă din placheta de circuit imprimat, procesor, memorie, etc. Aceasta este o ierarhie de tipul “este o parte din…”. Pe de altă parte, fiecare obiect poate fi încadrat într-o categorie (clasă, tip) mai largă, care conţine mai multe obiecte care au proprietăţi comune. De exemplu, procesorul este de o componentă electronică; monitorul este un dispozitiv de afişare, etc. Această ierarhie se referă la apartenenţa obiectelor la o anumită clasă (sau tip - “este de tipul…”). Este esenţial de a privi sistemele complexe din ambele perspective, studiindu- le atât din perspectiva ierarhiei structurale, deci a obiectelor care le compun, cât şi a ierarhiei de tip, deci a claselor cărora le aparţin. La rândul lor, clasele din care fac parte obiectele pot fi organizate sau studiate ca elemente componente ale unei ierarhii, prin care o clasă este considerată ca primitivă (părinte) a unei alte clase. Cele două 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tipuri de ierarhii, ierarhia de clase şi ierarhia de obiecte nu sunt independente, şi, împreună, pot să reprezinte un sistem complex. La fel ca oricare sistem complex, software-ul poate fi controlat prin descompunerea lui. Rolul descompunerii unui sistem în general (şi al programelor în special) este de a permite înţelegerea şi manevrarea acestuia: sistemul este descompus în părţi din ce în ce mai mici, fiecare dintre ele putând fi rafinată şi dezvoltată
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

Partea1 - 1 Concepte de baz ale limbajului C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online