Partea2 - 2 Clase i obiecte Un tip de date ntr-un limbaj de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Clase şi obiecte Un tip de date într-un limbaj de programare este o reprezentare a unui concept. De exemplu, tipul float din C++, împreună cu operaţiile definite asupra acestuia ( + , - , * , etc.) reprezintă o versiune a conceptului matematic de numere reale. Pentru alte concepte, care nu au o reprezentare directă prin tipurile predefinite ale limbajului, se pot defini noi tipuri de date care să specifice aceste concepte. Un program care defineşte tipuri de date strâns corelate cu conceptele conţinute în aplicaţie este mai concis, mai uşor de înţeles şi de modificat. O clasă este un tip de date definit de utilizator. O declarare a unei clase defineşte un tip nou care reuneşte date şi funcţii. Acest tip nou poate fi folosit pentru a declara obiecte de acest tip, deci un obiect este un exemplar (o instanţă) a unei clase. Forma generală de declaraţie a unei clase care nu moşteneşte nici o altă clasă este următoarea: class nume_clasa { date şi funcţii membre private specificator_de_acces date şi funcţii membre specificator_de_acces date şi funcţii membre ……………………………………………. specificator_de_acces date şi funcţii membre } lista_obiecte; Cuvântul-cheie class introduce declaraţia clasei (tipului de date) cu numele nume_clasa . Dacă este urmată de corpul clasei (cuprins între acolade), această declaraţie este totodată o definiţie. Dacă declaraţia conţine numai cuvântul-cheie class şi numele clasei, atunci aceasta este doar o declaraţie de nume de clasă. Corpul clasei conţine definiţii de date membre ale clasei şi definiţii sau declaraţii (prototipuri) de funcţii membre ale clasei, despărţite printr-unul sau mai 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
mulţi specificatori de acces. Un specificator_acces poate fi unul din cuvintele- cheie din C++: public private protected Specificatorii private şi protected asigură o protecţie de acces la datele sau funcţiile membre ale clasei respective, iar specificatorul public permite accesul la acestea şi din afara clasei. Efectul unui specificator de acces durează până la următorul specificator de acces. Implicit, dacă nu se declară nici un specificator de acces, datele sau funcţiile membre sunt de tip private . De aceea, toate datele sau funcţiile declarate de la începutul blocului clasei până la primul specificator de acces sunt de tip private . Într-o declaraţie de clasă se poate schimba specificatorul de acces ori de câte ori se doreşte: unele declaraţii sunt trecute public , după care se poate reveni la declaraţii private , etc. Diferenţa între tipurile de acces private şi protected constă în modul în care sunt moştenite drepturile de acces în clase derivate şi va fi detaliat în secţiunea care se ocupă cu clasele derivate (secţiunea 5). Declararea unor obiecte de tipul definit de clasă
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UCJ01001 taught by Professor Ionstoica during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 37

Partea2 - 2 Clase i obiecte Un tip de date ntr-un limbaj de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online