Partea6 - 6 Sistemul de intrare/ieire din C+ Pe lng faptul...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Sistemul de intrare/ieşire din C++ Pe lângă faptul că poate fi folosit sistemul de intrare/ieşire (I/O) din C, în C++ mai este definit încă un sistem complet integrat, care permite operarea cu obiecte de tipuri definite de utilizatori. Ca şi sistemul I/O din C, cel din C++ operează prin streamuri (fluxuri). Un stream este o entitate logică în care se intoduc (se inserează) sau se extrag informaţii. Toate streamurile se comportă în mod asemănător, chiar dacă echipamentele fizice la care sunt conectate pot să difere substanţial. Funcţiile bibliotecii de streamuri sunt numeroase, dar în continuare vor fi descrise numai cele fundamentale, iar pentru alte detalii se poate consulta biblioteca I/ O a compilatorului C++. Fişierul antet iostream.h defineşte interfaţa cu biblioteca de streamuri prin mai multe clase şi funcţii. Clasa de nivel cel mai mic este clasa streambuf , care defineşte operaţiile de bază de I/O. Cu excepţia situaţiilor în care se doresc propriile clase de I/O, nu se derivează direct din clasa streambuf , ci din clasa din al doilea nivel de ierarhie, numită clasa ios . Clasa ios acceptă I/O formatate şi din ea sunt derivate clasele istream , ostream , iostream , pentru streamuri de intrare, ieşire, respectiv intrare/ieşire, precum şi alte clase pentru utilizarea fişierelor pe disc şi formatarea în memorie. La începerea execuţiei unui program C++, în mod automat se deschid patru streamuri standard încorporate. Aceste streamuri sunt: cin Intrare standard Tastatură cout Ieşire standard Ecran cerr Ieşire standard pentru eroare Ecran clog Versiune cu buffer de memorie pentru cerr Ecran Streamurile cin , cout şi cerr corespund streamurilor stdin , stdout şi stderr din C. 6.1 Funcţii de I/O pentru tipurile predefinite 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Operaţiile de I/O din C++ se efectuează folosind funcţiile operator de inserţie << şi operator de extragere >> . Streamurile pot fi considerate ca recipienţi de caractere aranjate într-o anumită ordine în care se introduc şi din carte se extrag date. Funcţiile de operare asupra streamurilor specifică modul în care se execută conversia între un şir de caractere din stream şi o variabilă de un anumit tip. Aceste funcţii operator sunt definite în clasa ostream , respectiv istream, pentru toate tipurile predefinite ale limbajului, iar pentru tipurile definite de utilizator ele pot fi supraîncărcate. De exemplu, în clasa ostream sunt definite funcţii operator de inserţie << astfel: class ostream : public virtual ios { // ………. .. public: ostream& operator << (const char*); // şiruri ostream& operator << (char); ostream& operator << (short); ostream& operator << (int); ostream& operator << (long); ostream& operator << (double); ostream& operator << (const void*); // pointeri …………… }; În clasa istream sunt definite funcţii operator de extracţie >> astfel: class istream : public virtual ios { // ………. .. public:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 21

Partea6 - 6 Sistemul de intrare/ieire din C+ Pe lng faptul...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online