Prefata - PREFA Un lucru este cert pentru orice cunosctor n...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PREFAŢĂ Un lucru este cert pentru orice cunoscător în domeniul calculatoarelor, în general, şi al programării în special: cererea de cunoştinţe de programare în limbaje moderne, orientate pe obiecte este deosebit de mare. Tot atât de evident este şi faptul că numărul de materiale (cărţi teoretice, aplicative, referinţe) este destul de bogat, nu numai în străinătate, dar şi la noi în ţară, prin lucrări originale sau traduceri. O nouă carte în domeniul programării orientate pe obiecte ar putea să pară inutilă, dacă nu ar avea un scop bine precizat: acela de a pune la dispoziţie unui începător în domeniul programării un material condensat dar cât mai complet posibil ca bază pentru însuşirea cunoştinţelor necesare de programare orientată pe obiecte. Materialul prezentat are la bază cursul de “Programare orientată pe obiecte”, predat studenţilor de la Facultatea de Electreonică şi Telecomunicaţii, specializarea de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online