solutii3 - Capitolul 3 Implementarea modelelor de date E3.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Capitolul 3 – Implementarea modelelor de date E3.1 Definiţiile funcţiilor membre ale clasei IntNode sunt: IntNode::~IntNode(){ cout << "Destructor nod v = " << v << endl; if (link) delete link; } IntNode* IntNode::AddHead(int x){ IntNode* p = new IntNode(x); p->link = this; return p; } IntNode* IntNode::RemoveHead(){ IntNode* p = link; link = 0; return p; } void IntNode::Display(){ IntNode *current = this; while (current){ cout << current->v <<" "; current = current->link; } cout << endl; } Dezavantajele acestei implementări: nu se poate defini o listă vidă; orice operaţie de inserare sau ştergere modifică valoarea pointerului la listă; pentru extragerea unui element se folosesc două funcţii GetHead() şi RemoveHead() , iar după aceea nodul eliminat din listă trebuie şters. E3.2 Destructorii claselor IntSListNode şi IntSList se mai pot defini şi astfel: ~IntSListNode(){ cout << "Destructor nod v = "<< v <<endl; if(link) delete link; } IntSList::~IntSList(){ IntSListNode* p = first; if (first) delete first;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

solutii3 - Capitolul 3 Implementarea modelelor de date E3.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online