Solutii4 - Capitolul 4 Suprancrcarea operatorilor E4.3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Capitolul 4 Supraîncărcarea operatorilor E4.3 Eroarea de execuţie apare la construcţia obiectului, datorită faptului că pointerul pasat ca argument indică un tablou de caractere, nu un şir, deci lipseşte caracterul 0 la sfârşitul şirului necesar în constructorul de iniţializare. Pentru soluţionare, se defineşte constructorul:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course CS UCJ01001 taught by Professor Ionstoica during the Spring '09 term at 東京大学.

Ask a homework question - tutors are online