Solutii7 - Capitolul 7 E7.4. Se creaz un vector de patru...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Capitolul 7 E7.4. Se crează un vector de patru obiecte din clasa String , svect[4] . La crearea acestui vector este apelat constructorul implicit al clasei String , deci obiectele trebuie să fie setate la valorile dorite ale şirurilor de caractere, folosind funcţia operator de asignare. Sortarea se execută prin apelul funcţiei template sort(). void ft3(){ String svect[4]; svect[0] = "BCD"; svect[1] = "ABC"; svect[2] = "GHFJ"; svect[3] = "MNG"; sort(svect,4); for (int i=0;i<4;i++) cout << svect[i]<< endl; } E7.5. Eroarea de compilare din instrucţiunea for (; iter; ++iter) apare datorită faptului că nu se poate folosi obiectul iter de clasă MapIter într-o expresie condiţională dacă nu există un operator de conversie la un tip de date care să poată fi comparat cu zero. În locul operatorului de conversie operator void*() se poate folosi un operator de convesie la valoare de tip întreg astfel: operator int() { return (int)node; } În acest caz, ultimul câmp afişat în fiecare linie este valoarea pointerului
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

Solutii7 - Capitolul 7 E7.4. Se creaz un vector de patru...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online