capitolul1 - CAPITOLUL 1 introductive Noiuni NOIUNI...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Structura generală a unui sistem de calcul 1.2.2. Definiţii şi caracteristici 1.2. Algoritmi 1.2.3. Reprezentarea algorimilor 1.2.1. Noţiuni generale 1.3. Teoria rezolvării problemelor 1.1. STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE CALCUL Calculatorul reprezintă un sistem electronic (ansamblu de dispozitive şi circuite diverse) complex care prelucrează datele introduse într-o formă prestabilită, efectuează diverse operaţii asupra acestora şi furnizează rezultatele obţinute (figura 1.1.). Principalele avantaje ale folosirii calculatorului constau în: viteza mare de efectuare a operaţiilor; capacitatea extinsă de prelucrare şi memorare a informaţiei. Deşi construcţia unui calculator - determinată de tehnologia existentă la un moment dat, de domeniul de aplicaţie, de costul echipamentului şi de performanţele cerute - a evoluat rapid în 9 Date de intrare (datele iniţiale ale problemei) Date de ieşire (rezultatele obţinute) PROGRAM (şir de acţiuni , prelucrări, algoritm ) Figura 1.1. Calculatorul - sistem automat de prelucrare a datelor 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive ultimii ani, sistemele de calcul, indiferent de model, serie sau generaţie, au o serie de caracteristici comune . Cunoaşterea acestor caracteristici uşurează procesul de înţelegere şi învăţare a modului de funcţionare şi de utilizare a calculatorului. În orice sistem de calcul vom găsi două părţi distincte şi la fel de importante: hardware -ul şi software -ul. Hardware-ul este reprezentat de totalitatea echipamentelor şi dispozitivelor fizice; Software-ul este reprezentat prin totalitatea programelor care ajută utilizatorul în rezolvarea problemelor sale (figura 1.2.). Software-ul are două componente principale: Sistemul de operare (de exploatare) care coordonează întreaga activitate a echipamentului de calcul. Sistemul de operare intră în funcţiune la pornirea calculatorului şi asigură, în principal, trei funcţii: Gestiunea echitabilă şi eficientă a resurselor din cadrul sistemului de calcul; Realizarea interfeţei cu utilizatorul; Furnizarea suportului pentru dezvoltarea şi execuţia aplicaţiilor. Exemple de sisteme de operare: RSX11, CP/M, MS-DOS, LINUX, WINDOWS NT, UNIX. Sistemul de aplicaţii (de programare): medii de programare, editoare de texte, compilatoare, programe aplicative din diverse domenii (economic, ştiinţific, financiar, divertisment). Componentele unui sistem de calcul pot fi grupate în unităţi cu funcţii complexe, dar bine precizate, numite unităţi funcţionale . Modelul din figura 1.3. face o prezentare simplificată a structurii unui calculator, facilitând înţelegerea unor noţiuni şi concepte de bază privind funcţionarea şi utilizarea acestuia. Denumirea 10
Background image of page 2
CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive fiecărei unităţi indică funcţia ei, iar săgeţile - modul de transfer al informaţiei. Vom utiliza în continuare termenii de
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

capitolul1 - CAPITOLUL 1 introductive Noiuni NOIUNI...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online