cuprins4 - Cuprins CUPRINS PARTEA I CAPITOLUL 1 Noiuni...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cuprins CUPRINS PARTEA I CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 3.2. Implementarea structurii de decizie . . . 42 1.1. Structura generală a unui sistem de 3.3. Implementarea structurilor repetitive calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (ciclice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1.2. Algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3.1. Implementarea structurilor 1.2.1. Noţiuni generale . . . . . . . . . . . . . . 11 ciclice cu test iniţial . . . . . . . . . . 45 1.2.2. Definiţii şi caracteristici . . . . . . . . 12 3.3.2. Implementarea structurilor 1.2.3. Reprezentarea algorimilor . . . . . . . 12 ciclice cu test final . . . . . . . . . . . 46 1.2.3.1. Reprezentarea prin 3.4. Facilităţi de întrerupere a unei secvenţe 50 scheme logice . . . . . . . . . 13 Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1.2.3.2. Reprezentarea prin pseudocod . . . . . . . . . . . . 14 CAPITOLUL 4 Tablouri 1.3. Teoria rezolvării problemelor . . . . . . . . 16 4.1. Declararea tablourilor . . . . . . . . . . . . . . . 53 Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.2. Tablouri unidimensionale . . . . . . . . . . . . 53 4.3. Tablouri bidimensionale . . . . . . . . . . . . . 55 CAPITOLUL 2 Date, operatori şi expresii 4.4. Şiruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.1. Limbajele C şi C++ . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.2. Programe în limbajul C/C++ . . . . . . . . . 19 2.3. Preprocesorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 CAPITOLUL 5 Pointeri 2.4. Elemente de bază ale limbajului . . . . . . 22 5.1.Variabile pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.4.1. Vocabularul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.1.1. Declararea variabilelor pointer . . . 61 2.4.2. Unităţile lexicale . . . . . . . . . . . . . . 22 5.1.2. Iniţializarea variabilelor pointer . . 62 2.5. Date în limbajul C/C++ . . . . . . . . . . . . . 23 5.1.3. Pointeri generici . . . . . . . . . . . . . 63 2.5.1. Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.2. Operaţii cu pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.5.2. Constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.3. Pointeri şi tablouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.5.2.1. Constante întregi . . . . . . . 25 5.3.1. Pointeri şi şiruri de caractere . . . . 64 2.5.2.2. Constante numerice, reale. 25 5.3.2.Pointeri şi tablouri bidimensionale. 66 2.5.2.3. Constante caracter . . . . . . 27 5.4. Tablouri de pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.5.2.4. Constante şir de caractere 28 5.5. Pointeri la pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.5.3. Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course SCIENCES UBC02005 taught by Professor Ionpaniat during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 3

cuprins4 - Cuprins CUPRINS PARTEA I CAPITOLUL 1 Noiuni...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online