{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

capitolul2 - CAPITOLUL 2 Date operatori şi expresii DATE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CAPITOLUL 2 Date, operatori şi expresii DATE, OPERATORI ŞI EXPRESII 2.1. Limbajele C şi C++ 2.5.1. Tipuri de date 2.2. Programe în limbajul C/C++ 2.5.2. Constante 2.3. Preprocesorul 2.5.3. Variabile 2.4. Elemente de bază ale limbajului 2.6. Operatori şi expresii 2.4.1. Vocabularul 2.6.1. Operatori 2.4.2. Unităţile lexicale 2.6.2. Expresii 2.5. Date în limbajul C/C++ 2.7. Conversii de tip 2.1. LIMBAJELE C ŞI C++ Aşa cum comunicarea dintre două persoane se realizează prin intermediul limbajului natural, comunicarea dintre om şi calculator este mijlocită de un limbaj de programare. Limbajele C şi C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt. Limbajul C a apărut în anii 1970 şi a fost creat de Dennis Ritchie în laboratoarele AT&T Bell. Limbajul C face parte din familia de limbaje concepute pe principiile programării structurate, la care ideea centrală este ”structurează pentru a stăpâni o aplicaţie”. Popularitatea limbajului a crescut rapid datorită eleganţei şi a multiplelor posibilităţi oferite programatorului (puterea şi flexibilitatea unui limbaj de asamblare); ca urmare, au apărut numeroase alte implementări. De aceea, în anii ’80 se impune necesitatea standardizării acestui limbaj. În perioada 1983-1990, un comitet desemnat de ANSI (American National Standards Institute) a elaborat un compilator ANSI C, care permite scrierea unor programe care pot fi portate fără modificări, pe orice sistem. Limbajul C++ apare la începutul anilor ’80 şi îl are ca autor pe Bjarne Stroustrup. El este o variantă de limbaj C îmbunătăţit, mai riguroasă şi mai puternică, completată cu construcţiile necesare aplicării principiilor programării orientate pe obiecte (POO). Limbajul C++ păstrează toate elementele limbajului C, beneficiind de eficienţa şi flexibilitatea acestuia. Limbajul C++ este un superset al limbajului C. Incompatibilităţile sunt minore, de aceea, modulele C pot fi încorporate în proiecte C++ cu un efort minim. 2.2. PROGRAME ÎN LIMBAJUL C/C++ Un program scris în limbajul C (sau C++) este compus din unul sau mai multe fişiere sursă . Un fişier sursă este un fişier text care conţine codul sursă (în limbajul C) al unui program. Fiecare fişier sursă conţine una sau mai multe funcţii şi eventual, referinţe către unul sau mai multe fişiere header (figura 2.1.). Funcţia principală a unui program este numită main . Execuţia programului începe cu execuţia acestei funcţii, care poate apela, la rândul ei, alte funcţii. Toate funcţiile folosite în program trebuie descrise în fişierele sursă (cele scrise de către programator), în fişiere header (funcţiile predefinite, existente în limbaj), sau în biblioteci de funcţii....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

capitolul2 - CAPITOLUL 2 Date operatori şi expresii DATE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online