capitolul3 - CAPITOLUL 3 control Implementarea structurilor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR DE CONTROL 3.1. Implementarea structurii secvenţiale 3.3. Implementarea structurilor repetitive 3.2. Implementarea structurii de decizie 3.4. Facilităţi de întrerupere a unei secvenţe Algoritmul proiectat pentru rezolvarea unei anumite probleme trebuie implementat într-un limbaj de programare; prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul instrucţiunilor . Instrucţiunea descrie un proces de prelucrare pe care un calculator îl poate executa. O instrucţiune este o construcţie validă (care respectă sintaxa limbajului) urmată de ; . Ordinea în care se execută instrucţiunile unui program defineşte aşa-numita structură de control a programului. Limbajele moderne sunt alcătuite pe principiile programării structurate . Conform lui C. Bohm şi G. Jacobini, orice algoritm poate fi realizat prin combinarea a trei structuri fundamentale: structura secvenţială; structura alternativă (de decizie, de selecţie); structura repetitivă (ciclică). 3.1. IMPLEMENTAREA STRUCTURII SECVENŢIALE Structura secvenţială este o înşiruire de secvenţe de prelucrare (instrucţiuni), plasate una după alta, în ordinea în care se doreşte execuţia acestora. Implementarea structurii secvenţiale se realizează cu ajutorul instrucţiunilor: Instrucţiunea vidă Sintaxa: ; Instrucţiunea vidă nu are nici un efect. Se utilizează în construcţii în care se cere prezenţa unei instrucţiuni, dar nu se execută nimic (de obicei, în instrucţiunile repetitive). Exemple: int a; . . . . . . int j; ; for ( ;; ) { 41 3 Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul schemei logice ( figura 3.1.): Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul pseudocodului : instr1; instr2; . . . . . S1 S2 Sn Figura 3.1. Schema logică pentru structura secvenţială
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control . . . . } Instrucţiunea expresie Sintaxa: expresie; sau: apel_funcţie; Exemple: int b, a=9; double c; b=a+9; cout<<a; c=sqrt(a); clrcsr(); //apelul funcţiei predefinite care şterge ecranul; prototipul în headerul conio.h Instrucţiunea compusă (instrucţiunea bloc ) Sintaxa: { declaratii; instr1; instr2; . . . . } Într-un bloc se pot declara şi variabile care pot fi accesate doar în corpul blocului. Instrucţiunea bloc este utilizată în locurile în care este necesară prezenţa unei singure instrucţiuni, însă procesul de calcul este mai complex, deci trebuie descris în mai multe secvenţe. 3.2. IMPLEMENTAREA STRUCTURII DE DECIZIE (ALTERNATIVE, DE SELECŢIE) Reprezentarea prin schemă logică şi prin pseudocod a structurilor de decizie şi repetitive sunt descrise în capitolul 1. Se vor prezenta în continure doar instrucţiunile care le implementează. Instrucţiunea
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course SCIENCES UBC02005 taught by Professor Ionpaniat during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 12

capitolul3 - CAPITOLUL 3 control Implementarea structurilor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online