capitolul4 - CAPITOLUL 4 4 TABLOURI Tablouri 4.1 Declararea...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4 CAPITOLUL 4 Tablouri TABLOURI 4.1. Declararea tablourilor 4.3. Tablouri bidimensionale 4.2. Tablouri unidimensionale 4.4. Şiruri de caractere 4.1. DECLARAREA TABOURILOR Numim tablou o colecţie (grup, mulţime ordonată) de date, de acelaşi tip, situate într-o zonă de memorie continuă (elementele tabloului se află la adrese succesive). Tablourile sunt variabile compuse (structurate) , deoarece grupează mai multe elemente. Variabilele tablou au nume, iar tipul tabloului este dat de tipul elementelor sale. Elementele tabloului pot fi referite prin numele tabloului şi indicii (numere întregi) care reprezintă poziţia elementului în cadrul tabloului. În funcţie de numărul indicilor utilizaţi pentru a referi elementele tabloului, putem întâlni tablouri unidimensionale (vectorii) sau multidimensionale (matricile sunt tablouri bidimensionale). Ca şi variabilele simple, variabilele tablou trebuie declarate înainte de utilizare. Modul de declarare: tip nume_tablou[dim_1][dim_2]…[dim_n]; unde: tip reprezintă tipul elementelor tabloului; dim_1,dim_2,. ..,dim_n sunt numere întregi sau expresii constante întregi (a căror valoare este evaluată la compilare) care reprezintă limitele superioare ale indicilor tabloului. Exemple: //1 int vect[20]; // declararea tabloului vect , de maximum 20 de elemente, de tipul int . // Se rezervă 20*sizeof(int)=20 * 2 = 40 octeţi //2 double p,q,tab[10]; // declararea variabilelor simple p, q şi a vectorului tab , de maximum 10 elemente, tip double //3 #define MAX 10 char tabc[MAX]; /* declararea tabloului tabc , de maximum MAX (10) elemente de tip char*/ //4 double matrice[2][3]; // declararea tabloului matrice (bidimensional), // maximum 2 linii şi maximum 3 coloane, tip double 4.2. TABLOURI UNIDIMENSIONALE Tablourile unidimensionale sunt tablouri cu un singur indice (vectori). Dacă tabloul conţine dim_1 elemente, indicii elementelor au valori întregi din intervalul [0, dim_1-1] . La întâlnirea declaraţiei unei variabile tablou, compilatorul alocă o zonă de memorie continuă (dată de produsul dintre dimensiunea maximă şi numărul de octeţi corespunzător tipului tabloului) pentru păstrarea valorilor elementelor sale. Numele tabloului poate fi utilizat în diferite expresii şi valoarea lui este chiar adresa de început a zonei de memorie care i-a fost alocată. Un element al unui tablou poate fi utilizat ca orice altă variabilă (în exemplul următor, atribuirea de valori elementelor tabloului vector ). Se pot efectua operaţii asupra fiecărui element al tabloului, nu asupra întregului tablou. Exemplu: 53
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
vector CAPITOLUL 4 Tablouri // Declararea tabloului vector int vector[6]; // Iniţializarea elementelor tabloului vector[0]=100; vector[1]=101; vector[2]=102; vector[3]=103; vector[4]=104; vector[5]=105; Exemplu: double alpha[5], beta[5], gama[5]; int i=2; alpha[2*i-1] = 5.78; alpha[0]=2*beta[i]+3.5; gama[i]=aplha[i]+beta[i]; //permis gama=alpha+beta; //nepermis Variabilele tablou pot fi iniţializate în momentul declarării:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

capitolul4 - CAPITOLUL 4 4 TABLOURI Tablouri 4.1 Declararea...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online