capitolul5 - CAPITOLUL 5 Pointeri POINTERI 5.1.Variabile...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 5 Pointeri POINTERI 5.1.Variabile pointer 5.3.1. Pointeri şi şiruri de caractere 5.1.1. Declararea variabilelor pointer 5.3.2. Pointeri şi tablouri bidimensionale 5.1.2. Iniţializarea variabilelor pointer 5.4. Tablouri de pointeri 5.1.3. Pointeri generici 5.5. Pointeri la pointeri 5.2. Operaţii cu pointeri 5.6. Modificatorul const în declararea 5.3. Pointeri şi tablouri pointerilor 5.1. VARIABILE POINTER Pointerii sunt variabile care au ca valori adresele altor variabile (obiecte). Variabila este un nume simbolic utilizat pentru un grup de locaţii de memorie. Valoarea memorată într-o variabilă pointer este o adresă . Din punctul de vedere al conţinutului zonei de memorie adresate, se disting următoarele categorii de pointeri: pointeri de date (obiecte) - conţin adresa unei variabile din memorie; pointeri generici (numiţi şi pointeri void) - conţin adresa unui obiect oarecare, de tip neprecizat; pointeri de funcţii (prezentaţi în capitolul 6.11.)- conţin adresa codului executabil al unei funcţii. În figura 5.1, variabila x este memorată la adresa 1024 şi are valoarea 5. Variabila ptrx este memorată la adresa de memorie 1028 şi are valoarea 1024 (adresa variabilei x). Vom spune că ptrx pointează către x , deoarece valoarea variabilei ptrx este chiar adresa de memorie a variabilei x . 5.1.1. DECLARAREA VARIABILELOR POINTER Sintaxa declaraţiei unui pointer de date este: tip identificator_pointer; Simbolul precizează că identificator_pointer este numele unei variabile pointer de date, iar tip este tipul obiectelor a căror adresă o va conţine. Exemplu: int u, v, p, q; // p, q sunt pointeri de date (către int) double a, b, p1, q1; // p1, q1 sunt pointeri către date de tip double Pentru pointerii generici , se foloseşte declaraţia: void identificator_pointer; Exemplu: void m; Aceasta permite declararea unui pointer generic, care nu are asociat un tip de date precis. Din acest motiv, în cazul unui pointer vid, dimensiunea zonei de memorie adresate şi interpretarea informţiei nu sunt definite, iar proprietăţile diferă de ale pointerilor de date. 5.1.2. INIŢIALIZAEA VARIABILELOR POINTER 61 5 Variabilă pointer ptrx Variabilă x 5 Nume variabilă Valoare 1024 1024 adresă 1028 Figura 5.1. Variabile pointer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 5 Pointeri Există doi operatori unari care permit utilizarea variabilelor pointer: & - operatorul adresă (de referenţiere) - pentru aflarea adresei din memorie a unei variabile; - operatorul de indirectare (de deferenţiere) - care furnizează valoarea din zona de memorie spre care pointează pointerul operand. În exemplul prezentat în figura 5.1, pentru variabila întreagă x , expresia furnizează adresa variabilei x . Pentru variabila pointer de obiecte int, numită ptr, expresia
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

capitolul5 - CAPITOLUL 5 Pointeri POINTERI 5.1.Variabile...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online