{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

capitolul6 - CAPITOLUL 6 Funcii FUNCII 6.1 Structura unei...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 6 Funcţii FUNCŢII 6.1. Structura unei funcţii 6.4. Tablouri ca parametri 6.2. Apelul şi prototipul unei funcţii 6.5. Funcţii cu parametri impliciţi 6.3. Transferul parametrilor unei funcţii 6.6. Funcţii cu număr variabil de parametri 6.3.1.Transferul parametrilor prin valoare 6.7. Funcţii predefinite 6.3.2.Transferul prin pointeri 6.8. Clase de memorare 6.3.3.Transferul prin referinţă 6.9. Moduri de alocare a memoriei 6.3.4.Transferul parametrilor către funcţia main 6.10.Funcţii recursive 6.11.Pointeri către funcţii 6.1. STRUCTURA UNEI FUNCŢII Un program scris în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii , fiecare dintre acestea efectuând o activitate bine definită. Din punct de vedere conceptual, funcţia reprezintă o aplicaţie definită pe o mulţime D (D=mulţimea, domeniul de definiţie), cu valori în mulţimea C (C=mulţimea de valori, codomeniul), care îndeplineşte condiţia că oricărui element din D îi corespunde un unic element din C. Funcţiile comunică prin argumennte : ele primesc ca parametri (argumente) datele de intrare, efectuează prelucrările descrise în corpul funcţiei asupra acestora şi pot returna o valoare (rezultatul, datele de ieşire). Execuţia programului începe cu funcţia principală, numită main . Funcţiile pot fi descrise în cadrul aceluiaşi fişier, sau în fişiere diferite, care sunt testate şi compilate separat, asamblarea lor realizându-se cu ajutorul linkeditorului de legături. O funcţie este formata din antet si corp: antet_funcţie { corpul_funcţiei } Sau: tip_val_return nume_func (lista_declaraţiilor_param_ formali) { declaraţii_variabile_locale instrucţiuni return valoare } Prima linie reprezintă antetul funcţiei, în care se indică: tipul funcţiei, numele acesteia şi lista declaraţiilor parametrilor formali. La fel ca un operand sau o expresie, o funcţie are un tip , care este dat de tipul valorii returnate de funcţie în funcţia apelantă. Dacă funcţia nu întoarce nici o valoare, în locul tip_vali_return se specifică void . Dacă tip_val_return lipseşte, se consideră, implicit, că acesta este int . Nume_funcţie este un identificator. Lista_declaraţiilor_param_formali (încadrată între paranteze rotunde) constă într-o listă (enumerare) care conţine tipul şi identificatorul fiecărui parametru de intrare, despărţite prin virgulă. Tipul unui parametru poate fi oricare, chiar şi tipul pointer. Dacă lista parametrilor formali este vidă, în antet, după numele funcţiei, apar doar parantezele ( ) , sau (void) . Corpul funcţiei este un bloc, care implementează algoritmul de calcul folosit de către funcţie. În corpul funcţiei apar (în orice ordine) declaraţii pentru variabilele locale şi instrucţiuni. Dacă funcţia întoarce o valoare, se foloseşte instrucţiunea return valoare . La execuţie, la întâlnirea acestei instrucţiuni, se revine în funcţia apelantă.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}