capitolul7 - CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tipuri de date definite de utilizator TIPURI DE DATE DEFINITE DE UTILIZATOR 7.1. Tipuri definite de utilizator 7.5. Declaraţii typedef 7.2. Structuri 7.4. Uniuni 7.3. Câmpuri de biţi 7.6. Enumerări 7.1. TIPURI DEFINITE DE UTILIZATOR Limbajele de programare de nivel înalt oferă utilizatorului facilităţi de a prelucra atât datele singulare (izolate), cât şi pe cele grupate. Un exemplu de grupare a datelor - de acelaşi tip - îl constituie tablourile. Datele predefinite şi tablourile (prezentate în capitolele anterioare) nu sunt însă suficiente. Informaţia prelucrată în programe este organizată, în general în ansambluri de date, de diferite tipuri. Pentru a putea descrie aceste ansambluri (structuri) de date, limbajele de programare de nivel înalt permit programatorului să-şi definească propriile tipuri de date . Limbajul C oferă posibilităţi de definire a unor tipurilor de date, cu ajutorul: structurilor - permit gruparea unor obiecte (date) de tipuri diferite, referite printr-un nume comun; câmpurilor de biţi - membri ai unei structuri pentru care se alocă un grup de biţi, în interiorul unui cuvânt de memorie; uniunilor - permit utilizarea în comun a unei zone de memorie de către mai multe obiecte de diferite tipuri; declaraţiilor typedef - asociază nume tipurilor noi de date; enumerărilor - sunt liste de identificatori cu valori constante, întregi. 7.2. STRUCTURI Structurile grupează date de tipuri diferite, constituind definiţii ale unor noi tipuri de date. Componentele unei structuri se numesc membrii (câmpurile) structurii. La declararea unei structuri se pot preciza tipurile, identificatorii elementelor componente şi numele structurii. Forma generală de declarare a unei structuri: struct identificator_tip_structura { lista_de_declaratii_membrii; } lista_identificatori_variabile; în care: struct este un cuvânt cheie (obligatoriu) identificator_tip_structura reprezintă numele noului tip (poate lipsi) lista_de_declaratii_membri este o listă în care apar tipurile şi identificatorii membrilor structurii lista_identificatori_variabile este o listă cu identificatorii variabilelor de tipul declarat. Membrii unei structuri pot fi de orice tip, cu excepţia tipului structură care se declară. Se admit însă, pointeri către tipul structură. Identificator_tip_structura poate lipsi din declaraţie, însă în acest caz, în lista_identificatori_variabile trebuie să fie prezent cel puţin un identificator_varabila . Lista_identificatori_variabile poate lipsi, însă, în acest caz, este obigatorie prezenţa unui identificator_tip_structura . Exemplu: Se defineşte noul tip de date numit data , cu membrii zi , luna , an . Identificatorii variabilelor de tipul data sunt data_naşterii , data_angajării . struct data {
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/10/2009 for the course SCIENCES UBC02005 taught by Professor Ionpaniat during the Spring '09 term at 東京大学.

Page1 / 10

capitolul7 - CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online