{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

capitolul8 - CAPITOLUL 8 Fiiere FIIERE 8.1 Caracteristicile...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 8 Fişiere FIŞIERE 8.1. Caracteristicile generale ale fişierelor 8.4.3. Prelucrarea la nivel de şir de caractere 8.2. Deschiderea unui fişier 8.4.4. Intrări/ieşiri formatate 8.3. Închiderea unui fişier 8.5. Intrări/ieşiri binare 8.4. Prelucrarea fişierelor text 8.6. Poziţionarea într-un fişier 8.4.1. Prelucrarea la nivel de caracter 8.7. Funcţii utilitare pentru lucrul cu fişiere 8.4.2. Prelucrarea la nivel de cuvânt 8.8. Alte operaţii cu fişiere 8.1. CARACTERISTICILE GENERALE ALE FIŞIERELOR Noţiunea de fişier desemnează o colecţie de informaţii memorată pe un suport permanent (de obicei discuri magnetice), percepută ca un ansamblu, căreia i se asociază un nume (în vederea conservării şi regăsirii ulterioare). Caracteristicile unui fişier (sub sistem de operare MS-DOS) sunt : Dispozitivul logic de memorare (discul); Calea (în structura de directoare) unde este memorat fişierul; Numele şi extensia; Atributele care determină operaţiile care pot fi efectuate asupra fişierului (de exemplu: R -read-only - citire; W -write-only scriere; RW -read-write citire/scriere; H -hidden - nu se permite nici măcar vizualizarea; S -system - fişiere sistem asupra cărora numai sistemul de operare poate realiza operaţii operaţii, etc.). Lucrul cu fişiere în programare oferă următoarele avantaje: Prelucrarea de unei cantităţi mari de informaţie obţinută din diverse surse cum ar fi execuţia prealabilă a unui alt program; Stocarea temporară pe suport permanent a informaţiei în timpul execuţiei unui program pentru a evita supraîncărcarea memoriei de lucru; Prelucrarea aceleeaşi colecţii de informaţii prin mai multe programe. În limbajul C, operaţiile asupra fişierelor se realizează cu ajutorul unor funcţii din biblioteca standard ( stdio.h ). Transferurile cu dipozitivele periferice (tastatură, monitor, disc, imprimantă, etc.) se fac prin intermediul unor dispozitive logice identice numite stream-uri (fluxuri) şi prin intermediul sistemului de operare. Un flux de date este un fişier sau un dispozitiv fizic tratat printr-un pointer la o structură de tip FILE (din header-ul stdio.h ). Când un program este executat, în mod automat, se deschid următoarele fluxuri de date predefinite, dispozitive logice (în stdio.h): stdin (standard input device) - dispozitivul standard de intrare (tastatura) - ANSII C; stdout (standard output device) - dispozitivul standard de ieşire (monitorul) - ANSII C; stderr (standard error output device) - dispozitivul standard de eroare (de obicei un fişier care conţine mesajele de eroare rezultate din execuţia unor funcţii) - ANSII C; stdaux (standard auxiliary device) - dispozitivul standard auxiliar (de obicei interfaţa serială auxiliară) - specifice MS-DOS; stdprn (standard printer) - dispozitivul de imprimare - specifice MS-DOS. În abordarea limbajului C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

capitolul8 - CAPITOLUL 8 Fiiere FIIERE 8.1 Caracteristicile...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online