HW1 - .. 441 .. 3.75) . 910] _ +513) 1.5[3 nbl-...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .. 441 .. 3.75) . 910] _ +513) 1.5[3 nbl- Llcflmhwj’éfiznfi . 5.9 r‘r mw— asalwan ) 01231112): +6 )4 “H351”: we“) SD Hm.) I}. a SQ‘UHUI'] . IQ fi-lnb UJLI— 3:3): Luge. (Magma-+qu (gut-M SEMI) LL}.{",JC; it; So‘urnsacjr‘flf I- 217: M“ ‘5’“ “3 " *‘T‘ %t~‘r‘ Mn) 15:: SfiiMmjfl/b dufimhm )(ztch-q mm} x +ogfilr 9\K + 2C55':0 (1110) Hart: Swat:- ‘3': Own M—L 01hr hand 3 i. ——-—- (iii/fix: 3'” 0""ij ‘3 “3-91?me .. (it 5113 WUmL-YJWOB! “MHhL IE $(fli3t0) Ii 39m 45(0)::6 or SLOS'cQfl 3L0((5+{3‘) :0 J but, Sln(0+%): .! =- ( bULI'F glfitx+h~jgflxjg(u} my} Sm [6+fl/L) :Sib‘igiflffl :Slfiffl—Efifljtfig19m) i" ) (f)! 3%: {‘[M‘bfl] +3361“ '2 l-Ez'lnts)+5§’c1=fl2f1)(lng)+9) d i5 BQPQNBM. 5 3-41 C33- -1-l '2. S"). 51:53: - a: J a7: : a [3:0l—Mimmh'fl- -- Ljd "' Qfidxr-‘O '3’ :' _-_- 1— 2x Ga) 4‘35 :3 a} thSbl 15 fiifmfih '2. if“ 1"sz =59_X +C __3 _ 1: l ).. A (M - ,5“, J Skiff-L x J gm“ Wk (“Dd-+5. . 1““:er = C' IX] haw “3516.11.45 “as HM'FHW H 1 ‘- i " I “‘33. *u-M =-H-Lhrl _.. CI.“ vs: C. ) _. 3CD l'KlV-L: Clnxflm V=i’ 1+C,”"X‘WJ. ” L 2. i lb) gag-13W + 395%: j, S 7%1015 =$_;g (fob: ._ 3 ' ll 1 Z -361 1 l 8')“. fix: 13) 031:9: (1+5‘)%M,5mrfi, 33$ {wave Chi: [+31 . URN-La“ ['33 : *1n1_{05 Kl +C J fit-#511; Xcfl’ brfi 4.0%; E. .. 3-1 RfLX—fln :- " In {1\+C :C. bu C = “[3 3 . Omdx 5dum Saar _ -. (Ls: finL—lnltmxl +173), 26;) f3 c\x +(Hx'0d3 :0 J 5’35 : +C -ng: MH—I-Fli-C sum. btm-E}; whaufi. -2JT-: 1nll*fi]‘* (— 2—2 ,Sulumgfiarfl L09. cyli- it; __ cl j 3 flux-'3 I ceuhrhenn Kid—3 43:16:52!» "jf'fi’ar J, m4 Squrtfli '2). X Mac .. "~ 1.5 m¥ hnmr— Gemuseoé'ma’: mmmL SEPM‘QEJCQ 3.) x {ii +{zx =3In-lr IS hair luau-(fig: )f, Q1513 "01’ Sfigbfixf‘cxb/i 36 2 EE d3 fight. IS llr‘sfltd") fifl‘l’ UPM‘HHQ d 1 - .__, #4234 '0 W“ 353 “*5 = “25": "1 Sl‘a”d°m($°m $72” :31 = x5.) ” 3P0}! it W 2 lmLItfl] Z N M 1*. e -._-_ as X“! ____ e =(x1fl) , ._ 5c. wghaue L(KL+I)25 ) ’: 5 [ngZx—I)(x"+t)ck +C 8'1”)? _ 2L: 4 1H+x£ dx + C Ck m 4"?" 3 @‘lJ-ficfij = 5 CK~3)0\X+C 1nk5mhnfiwfimfl . £7 m amp u hm ~14(x7€_x «A3:- — Lot Mualr- hqufl ‘Hmk- (Kt/g *- X-J‘C) I (3 Sara” x, . ‘Tkls isnuL PQSSIIJLQ 1.3ch; C 15:; [uniknl—(moummflqnwfixj _.p‘=& GAS: ‘HnmL Gi'UmquerLQb-b forl’husf5hm Ludo] a IV‘IILLM\ midi can-r :5. was/e.de we :31}— (3.4!me— 7‘ (fit-[L0an Soul-{mg ‘ 3133" 1-f-Mfl- make W Ski‘pshi-ohnw V=b§J1flLO b 3 V (a; ' X 2/3 \l’ 3 gY 4'0 $9}? 6% 4 5 V = S X which I3 Lam?“- khal—e: mcuuld aha hind. IVE-kmufhdolfi WWII? hj b1 d—agaF» {i}: «a 25‘ =2< - w} memw musk-wizame 81%:th % dam/Ax eke. ) ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2008 for the course MATH 254 taught by Professor Indik during the Spring '08 term at University of Arizona- Tucson.

Page1 / 6

HW1 - .. 441 .. 3.75) . 910] _ +513) 1.5[3 nbl-...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online