Java_5_Ushtrime.pdf - Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” FIEK Programimi i Orientuar n� Objekte(Ushtrime – java 5 MSc.Valmir SADIKU

Java_5_Ushtrime.pdf - Universiteti i Prishtinës “Hasan...

This preview shows page 1 - 6 out of 14 pages.

Programimi i Orientuar në Objekte (Ushtrime java 5) MSc.Valmir SADIKU [email protected] Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina” FIEK
Image of page 1
Fushat njëdimensionale - Vektorët MSc.Valmir Sadiku 2 Strukturë me të dhëna (koleksion me variabla) Ruajta e një numri të madh të shënimeve 0 1 2 3 4 5 6 Indeksi i parë Elementi tek indeksi numër tre Indeksët Gjatësia e vektorit me shtatë elemente
Image of page 2
Deklarimi dhe inicializimi i vektorëve MSc.Valmir Sadiku 3 Gjatësi fikse Qasja në vektor bëhet përmes variablës së referencuar duke përdorur edhe indeksin
Image of page 3
Detyra 1 Të shkruhet programi që formon vektorin vektoriA, duke i llogaritur anëtarët vektoriA[i] e tij si në vijim: 𝒗𝒆?𝒕𝒐𝒓?𝑨 ? = ? + ?? nëse numrin e anëtarëve të vektoritA është n=6.Pas ekzekutimi të duket si në figurën në vijim: MSc.Valmir Sadiku 4
Image of page 4
Detyra 2 Të shkruhet programi që formon vektorin vektoriA, duke i llogaritur anëtarët vektoriA[i] e tij si në vijim: 𝒗𝒆?𝒕𝒐𝒓?𝑨 ?
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '16
 • besime

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture