P344n21 - W 7 f ” ’f 7 ~,7 9I5f"" W(6”...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: W}??? 7 f ” ’f 7 ~ ,7 ' 9I5f"{" W (6” ’“W(‘J”‘l’§7“",‘7fg“ I”: , £“T'” 3 ,J W «g, :71} 7 *7 ¥ .waSaTWM wav "sTafeh{,{; {#734,}; #243,; Saamsmiy,‘ J ffwsdyefd aw: N f f 7 w W: 10%?! 7, 73 i=7 5‘ 57? “3/? k v m 7 14):]: T ‘ {1,- £155,122; 7, 14,55 4 "75% Le 42.wf~,fll_<%; "f _ [As *,i—*_§fij‘,,;_b 4:2,.5e‘7g—“ms ';U_7gic,ameis/kjg,< f, fff;g;k (k2“;5,4w,1 Lilzgmiggi gé’wéegflssi f if L: if 'éig='..mc,qs~z<:; , MW;- f 2491,. *Qfaik wMH‘JM‘ék; '7 TM 4,5},Qéjé (—7. {LEW i=' 3: W5 I 331453 , ” f "wk?!" Tiés lz‘Tijffim) “ ‘ ' : 43:24,,141’4: r[<93/Eff‘W9/fif‘ ' f 7' f KO, if Li " .= 220‘ *éiiil f.' ' ', f ' h "f ‘ F iii-‘H‘f'fC—7f-(Mi) " ' n , “MI,” H w ,, , , .7 >7,,,,,,,,,,. "WW n, ,.,, 7W”. . H" ""777"," “7,77”. ,, LM W ,. Wk, 7 :ffi;}f~’7,, ,, 6 ‘f ’ * ’ W981.sz “’ ‘ Le) We“ = 4°“ — m '5‘“ # i i; E; f , Wm sfijifeoé. Mm! elm/:4”? If "N f] 1 ‘1 Q fléfehvmwwfiflfi, I: T37,‘,VT qa‘QELOL‘i-éfi‘. 2;, , 7 if ‘2” Wk 5"“.‘3‘? ff??? )5 if d if: i 77 7 .7 paw: M7575?!»7‘377'9772'395”? [74"7/1'516'?‘ 7 77 m 777-7777777C77 77772;) , ,, (1/757 usefuhuwr aka/#77:» bfc/kéfhéw/ yfleyfifii 77avar/t1z‘/z§ W77 ) , 7 7 7 [email protected]>._fiesa~«e> f7 7777W7Le7u ‘thsyfleh 7575 7vs"7~77:7l7{7§ -7 7 7' 7743i; ‘ 77 had («71‘2777777777Le757f6 7 oiAi‘7th77é4s/sroaééée~+; 77 7 77 7 f 7 77 777 7 @roaluml (we, 191:4]; 7777777 77 7777706 («$277 7 (77%; 7L4 )‘ ‘ H 7777777777777 7 U Q 9““ 3 779973735 "9"33- 7 ‘ 777 7777777777777 exfije‘m fff?(t:m(7: )rdzééflfll é{{l‘(¢e‘4t7) : 51m ,_ 163;; a», axergg ',\,' ' if ” L , ,7, :5 mgibizfifi 7i. cfié? élédfi'rjqclo 9;, 4,4 3% flag] ff" ” f :if 7 , T‘flfi(’+§ g; ,:,_.,,Tm§ , , g , Sm’uemgj" i C ” " > ifff'ivgefli ii’,igagiijt,,,_ 4,9513»)wmgf,f;i,,,i,,, if“ ,f " I " “WWW WSW ” “W3 19”“? 'VWT’WWM‘ f?“ éf if: :11? Hm} 9M3 2f, {Lg ,i‘ Q 7] «SWAN? of rah-,7} ”7‘ 61:55,; fiwA/«lv‘» , , 7, f " ’VPOWEZW’JW {err'pzérefi {affiré :1 ' WW w =qu~+~m . 6M» '-‘ “ PW, , f r '-T I é? , , ,, N) , in 9212'rrfwifkfififlf :7 L if: L f 3:; 310(1), NI) ' {fie/igiepréséafiflii 7.,fff,7'; [9.4410 eiwéé fflermwymw“?Jiflafixii f. I: ' “’l’w’qg‘é‘m'é’ _' if [IQ f] W5} .47 ,Q mohofwfi in, we ~55 , Z; ('4':ng .i ,) g2,):fi[ W , I ‘ . 35 m, - x, ‘ aw V,A/ ‘ : va‘ut §”""Cs é’ifiaeni «M *44‘72‘” - i i if 3W , ,5 W71”)>A§~(u,l/,A/)- Mada if if ~ ~ ~ ~ ' ‘fi-~omo§eth€4-”Efd”, e; i 3%“ Wy mg, (5mm . e : 77 E {hg;},emomcs. , i,,',/¥éQ,, ' ,Mfl‘flmflw 200m Plead/51w .7 H 7 7 7m”. Mira/yo]: 11;. egavrlt’m‘w efifiéof 4&6 (Tb/475% ,: H r .SjSTfM maxim H W H '7 7 7 fl 7 ’ , yawn?! twig};de ezw'lrérl’wimé"Ln‘Vfia-‘I fem ,. fixwvm'fwxmé M #457159? L A u z ts PM A+i§pm ” iii? C1255: f], ’ 0‘ S “1+2? Mom/y ‘ Pr, '* Minds“ 5047? -W- yaw iflw+ mid/’9‘ ** ” i 1ng; “’SdT—w/d‘f ’f/jJ/u)‘ ~= Q ’ ' _ N ' " " 655195 :,,DM£?M ’ ' ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/07/2009 for the course PHYS 344 taught by Professor Michaelchen during the Spring '09 term at Simon Fraser.

Page1 / 6

P344n21 - W 7 f ” ’f 7 ~,7 9I5f"" W(6”...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online