Sammanfattning.docx - Marknadsf\u00f6ring \u2013 Teori Strategi och Praktik Kap 1 Vad \u00e4r marknadsf\u00f6ring En definition kan s\u00e4gas vara att utveckla l\u00f6nsamma

Sammanfattning.docx - Marknadsföring – Teori Strategi...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Marknadsföring – Teori, Strategi och Praktik Kap 1. Vad är marknadsföring? En definition kan sägas vara att utveckla lönsamma kundrelationer. Man ska fokusera på kundvärde. Man attraherar nya kunder genom att skapa ett överlägset kundvärde och att behålla och utveckla befintliga kundrelationer genom att leverera ett långsiktigt kundvärde. Kan även säga att det är den process genom vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Man måste förstå och tillfredsställa kundbehovet. Finns - steg att ta hänsynt till. 1. Att förstå marknader och kunder 2. Utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi, 3 bygga marknadsföringsprogram 4. Bygga lönsamma kundrelationer 5. Ta betalt för det värde som företaget skapat åt kunderna. Att förstå marknader och kunder – 5 grundläggande antaganden som utgör utgångspunkten i ett marknadsföringssynsätt 1. Behov, önskemål och efterfrågan Ett behov uppstår vid en upplevd brist tex. Fysiska – mat, kläder, Sociala – tillhörighet och kärlek och individuella – bekräftelse, kunskap. Dessa har inte skapats av marknadsförare utan finns alltid. Önskningar om exakt vad som ska uppfylla dessa skapas dock i en kulturell kontext och skiljer sig från person till person ( tex,viss mat, ren-norrlänningar och bratwurst – tyska). Detta skapar en efterfrågan. Det produkter som levererar värde och tillfredsställelse har bäst förutsättningar att efterfrågas. 2. Erbjudanden – varor, tjänster och upplevelser Genom erbjudanden kan konsumenters behov och önskemål tillfredsställas. Dessa kan vara tjänster eller varor. Företagen måste erbjuda värde för sina kunder. Tex erbjuda unika produkter eller erbjuda en tjänst så man sparar tid. Man kan ägna sig åt platsmarknadsföring eller employeer branding- marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Ett vanligt misstag är att fokusera mer på produkten än på de fördelar och upplevelser dom produkten skänker köparen – marknadsnärsynhet. Man måste också hålla koll på marknaden, konkurrenter och varans faktiska mening. Smarta marknadsförare ser bortom de varor och tjänster som erbjuds och skapar med en konkurrenskraftig uppsättning kundfördelar som utgångspunkt, upplevelser. 3. Kundvärde och kundtillfredsställelse Produkten ska mäta kundens förväntningar och behov. Nöjda kunder tenderar till att göra återköp och berätta för andra medan missnöjda tenderar till att byta leverantör men även sprida informationen till andra. Det är viktigt att skapa rimliga förväntningar. Om de har låga
Image of page 1
förväntningar blir det nöjda men det är svårt att attrahera nya kunder. Om förväntningarna är för höga kommer kunden bli besvikna. 4. Utbyten och relationer Marknadsföring bygger på utbyten och relationer. Utbyte innebär att ett objekt byter ägare mot en motprestation. Men man vill även i marknadsföring göra saker som gör att man skapar och utvecklar relationer med olika målgrupper. Man vill attrahera nya kunder men även behålla gamla och få dem att köpa mer. 5. Marknader
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '19
 • nya kunder

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes