bestreferat-186744.docx -...

This preview shows page 1 - 5 out of 24 pages.

Міністерство освіти і науки України Київський економічний інститут менеджменту Реферат На тему: "Сучасні особливості розвитку міжнародних економічних відносин" Виконала: студентка 3-го курсу МО-1-05 Довгополюк Ліна Київ-2007
П ЛАН В СТУП 1. З ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИХ ВІДНОСИН 1.1 Х АРАКТЕРНІ РИСИ НТР 1.2 Ф ОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИХ ЗВ ЯЗКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 2. І НОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕВ 3. З ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 4. В ИДИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 4.1 М ІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В У КРАЇНІ В ИСНОВОК Л ІТЕРАТУРА 2
В СТУП Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД є суттєвим джерелом валютних надходжень до державного бюджету. В умовах переходу до ринку ЗЕД виступає невід’ємним напрямком підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують у промисловості, сільському господарстві, будівництві, зв’язку, на транспорті, у фінансовій сфері тощо. Цим обумовлено помітний інтерес до питань, пов’язаних із здійсненням ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є одним із важливих чинників стабільного розвитку національного господарства країн світу. В сучасних умовах жодна країна не може самостійно ефективно розвивати виробничі процеси на рівні вимог НТР. Тільки використовуючи переваги сукупного міжнародного науково-технічного потенціалу, переваг міжнародного поділу праці, країни світового співтовариства, в тому числі і наша держава, можуть вирішувати господарські завдання, що забезпечують економічне зростання та піднесення добробуту населення. В цьому зв’язку, вивчення змісту та особливостей зовнішньоекономічних зв’язків, що існують між державами в сучасних умовах, є суттєвим напрямом оптимального використання в національних межах економічних, науково-технічних, фінансових можливостей світового співтовариства. 2
1. З ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИХ ВІДНОСИН Сучасна науково-технічна революція обумовлює розвиток зв’язків між суб’єктами МЕВ в сфері науки і техніки. Вперше термін науково-технічна революція (НТР) був запропонований англійським вченим Джоном Берналом для визначення сучасного науково- технічного перевороту. 1.1 Х АРАКТЕРНІ РИСИ НТР На кінець 20-го століття склалася наступна структура зайнятості населення: 5% - сільське господарство; 10% - промисловість; 85% -наука, освіта, управління, транспорт, послуги, торгівля. Основні капіталовкладення сьогодні здійснюються в науку, в людину. Зростання продуктивності праці (ПТ): в кам’яному віці - більше2-2,5% за кожні 10 тис. років; в період рабовласництва - 4%в кожні 100 років; за останні 100 років - зростання в декілька разів. Суть НТР - злиття революцій у науці та техніці. Напрями досягнень, що відкривають конкретний зміст НТР: автономна енергія, термоядерна енергія;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture