Course Hero Logo

BIOFIZICKA HEMIJA.doc - BIOFIZIČKA HEMIJA SEMINARSKI RAD...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

BIOFIZIČKA HEMIJASEMINARSKI RAD
CISTEINCisteinje prirodno okružujuća amino kiselina koja sadrži sumpor i nalazi se umnogim proteinima, mada u malim količinama. Cistein je jedinstven među 20 prirodnihamino kiselina koje sadrže tiol grupu. Tiol grupa može pretrpetioksidacione/redukcione(redoks) reakcije; kada je cistein oksidovan može formiraticistin,gde su dva ostatka cisteina povezana disulfidnom vezom. Ova reakcija je reverzibilna:redukcija ove disulfidne veze regeneriše dva molekula cisteina. Disulfidne veze cistina supresudne za definisanje strukture mnogih proteina.Cistein je često umešan u elektron-transferske reakcije i kao takav se lakooksiduje. Cistein je takodje deo antioksidanta glutationa.N-acetil-L cistein (NAC) je oblik cisteina gde je acetil grupa napadnuta od atomacisteinovog azota i prodaje se kao dijetetska dopuna. Cistein je nazvan po cistinu, kojipotiče od grčke rečikustisšto znači mehur-cistin je prvi put izolovan iz kamena ububregu.Naziv po IUPAC: (2R)-2-amino-3-sulfoproranonska kiselinaFormula: C3H7NO2SMolekulska težina: 121.16REAKCIJES obzirom da cistein sadrži sulfovodoničnu grupu, može pretrpeti redoks reakcije.Oksidacija cisteina može da proizvede disulfidnu vezu sa još jednim tiolom, daljaoksidacija proizvodi sumpornu ili sulfonsku kiselinu.Tiol grupa cisteina je takođe nukleofil i može da pretrpi adiciju i supstituciju. Tiolgrupe postaju mnogo reakzivnije kada su jonizovane, i ostaci cisteina u proteinima imajupKa vrednosti bliske neutralnim, i zato su često u njihovoj reaktivnoj tioltnoj formiunutar ćelija.[1]Tiol grupa takođe ima veliki afinitet prema teškim metalima i proteini koji sadržecistein će vezati metale kao što su živa, olovo i kadmijum.[2]BIOLOŠKE FUNKCIJEZbog sposobnosti da pretrpi redoks reakcije, cistein poseduje antioksidantna svojstva.Cistein je važan izvor sumpora u ljudskom metabolizmu, i iako je klsifikovan kaoneesecijalna amino kiselina, cistein može biti esecijalan za odojčad, za starije i pojedincesa određenim poremećajem metabolizma. Cistein može u nekom trenutku biti prepoznatkao esecijalna ili uslovno esecijalna amino kiselina.
Cistein i Glutation:Cistein je važan predhodnik u proizvodnji glutationa u telu i drugimorganizmima. Sistemska oralna dostupnost glutationa (GSH) je neznatna; njegova velikakoličina mora biti proizvedena intraćelijski. Glutation je tripeptidan antioksidantnapravljen od tri amino kiseline: cistein, glicin i glutamat. Glutamat i glicin su gotovodostupni u većini Severno Američkih dijeta, ali dostupnost cisteina čini ga supstratomkoji ograničava sintezu glutation unutar ćelije. To je sufohidril (tiol) grupa (SH) cisteinakoja služi kao proton donor i odgovorna je za biološku aktivnost glutationa.[3]Apsorpcija:Slobodna amino kiselina cistein (nabavljen dopunski od strane NAC-a) nepredstavlja idealn sistem dostave do ćelije. Cistein je potencijalno toksičan i spontano sekataboliše u gastrointastinalnom traktu i krvnoj plazmi. Obrnuto, cistein apsorbovan

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture