Samfundsbeskrivelse A hj. 2.pdf - Simon Juul Hansen SAMF A...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Simon Juul Hansen SAMF A 1 Samfundsbeskrivelse A Hjemmeopgave nr. 2, efterår 2019 Forsyningsbalancen er et lands opdeling af tilgangen og anvendelsen af varer og tjenesteydelser. Udviklingen af de indikatorer, der er med i forsyningsbalancen, anses for at være en af de overordnede forklaringer på, hvordan et lands økonomi har udviklet sig. Forsyningsbalancen vigtigste komponenter kan opstilles således: ࠵?࠵?࠵? + ࠵? = ࠵? + ࠵? + ࠵? + ࠵?1Komponenterne i forsyningsbalancen er BNP og import (M), som er tilgangssiden af forsyningsbalancen, og privat samt NPISH-forbrug (C), offentligt forbrug (G), faste bruttoinvesteringer samt lagerinvesteringer (I) og eksporten (X). Tilgangs- og anvendelsessiden i forsyningsbalancen er altid lig hinanden i løbende priser, dog ikke i kædede værdier, da de ikke er additive. I år 2018 så forsyningsbalancen således ud i løbende priser, mia. kr.: 2218,3 + 1094,4 = 1049,5 + 546,5 + 503,8 + 1212,9Disse værdier er hentet fra statistikbanken, tabel NAN1.2For at kigge på udviklingen af forsyningsbalancens væsentligste komponenter, så kigger man først på BNP’s udvikling, da det er den indikator, de andre påvirker. Dette gøres ved at kigge på den absolutte udvikling, den relative årlige vækst og den gns. årlige vækst. Den årlige vækst beregnes på følgende måde med et eksempel for BNP i år 2001: 5࠵?࠵?࠵?å: <࠵?࠵?࠵?å: =− 1? · 100516911677,2− 1? · 100 ≈ 0,82%Beregningen DEFGHåI JFGHåI KLMJ− 1N · 100foretages, når man skal finde den gns. årlige vækst. Normalt er relative vækstberegninger gode til at vise udviklingerne i indikatorer på trods af niveauer m.m. dog dårlige på små værdier og viser ikke noget om den absolutte størrelse. Derfor er den absolutte udvikling medtaget for at tage højde for denne ulempe. BNP’s udvikling i absolut størrelse og relativ vækst er illustreret i figur 1. Kurver er gode til at vise ændringer i niveauer, søjler for årlige vækstrater og en vandret kurve for gns. årlige vækst er fordelagtig for at sammenligne med søjlerne. De grønne linjer indikerer konjunkturskiftene, altså stedet hvor BNP skifter mellem vækstrater over 1,5-2% og under 1,5%. Nogle steder er det ikke nok at kigge på BNP-væksten, men man skal også overveje outputgabet, som er forskellen mellem det strukturelle BNP og faktiske BNP. Faktisk BNP kan være større end strukturelt BNP, og dermed vil der stadig være højkonjunktur selvom BNP-væksten ikke overstiger 1,5-2%, hvilket var tilfældet i 2007. 1Se bilag 1 for forklaring omkring de væsentligste komponenter 2Alle data i denne opgave er hentet d. 4. november 2019
Simon Juul Hansen SAMF A 2 Der analyseres også på de andre komponenter i forsyningsbalancen, hvor der foretages vækstberegninger ligesom ved BNP ovenfor. Derved kan der ses, hvordan komponenterne udvikler sig ift. konjunkturerne. I figur 2 er udviklingen i forsyningsbalancens komponenter illustreret, hvor der er valgt søjlediagram for overskuelighedens skyld og kurve diagram for BNP-væksten, så den illustreres selvstændigt. 1500160017001800190020002100-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018mia. kr.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture