{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture4a - G DZ{1 awn-u“ afgaifim Cw...

Info icon This preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: G DZ. {1% awn-u“ afgaifim Cw/ wagzsgggfifiwfiiafigfi m gag 5%?“ng ’4‘ LHW'OL‘M “(@151ka ME 6(QC7LF{CK/°{"COMQ&€VL%QFN 6&8 5913M was; Qfifiaj/“fflj gafkaggd "Ho. MbflL {iVLgDOFTLOJL7L {M‘QNEM m Mafli (5 ”Huff" 013 Jan/um? 6L figmfi’f—M OTC (”VHF “EM {flail GUM“ 7157a 075%“ MafiQMOLVLLCQ_/ grab/awhy em: ~ ' omfiejaaf m sag/wimp“: <21-//\o<{w7%sa_/app/{cw/“may IVKUOKUQ Ja/U{K% q AAQOL!” ngd‘am 6L7Z$OMQ Jfkaé/ L , M v ‘ Q‘qf ffif+éMf aware UkOifib‘Q/‘J‘f CLFQCLJ‘ SLLQL fitf (Viv) «L, 7“ bflng. vi (fifl‘fiwfi’iflifl 0 So) crab/Mg ”We com-ear? A cm agmsi i 3 E i 3 vafl. awoamff 7L0 fO/W‘Vkfi CL f_ . LW 49g; “La“flavvgilf Eh: um wsLL MW“) €354"ng :3“? MWQM @X §3§‘§1§3Q©§ ?a”§‘“&§‘g&fi§ 01F M®+péx <(‘JQQ came/MY? mA MMMM) 0g9€5®7LLOfk§ 6,0 gm Whawa Kgai #59 ._ 7 ‘1 *i’i Aw ~R; ‘i “3 karJ‘iJ‘ ‘J—SOUL / MoFéLOUKFJ Mé‘Té/fififij Ojkigk (5 €§$%&7L{Q[(? 6L Magi: COWWh/L'Ogjl‘ééffi ‘SO‘F'TLLAJOF‘Q {)Q Q £111“ 9 {3% J V . ,.' ' {’6 SOLUQ LU‘CaLQ Sfifl‘LwfilLf‘ 0% LHLMJ‘ *Qfiiakf ©~€+gfi :QflkCOLé‘iR‘WLQ-«r'iaozi! W1 {ff'&£"§"£Q€\ I 53:39»?ij ‘ éfifiyfigOf (i {A} Q Ii§8.:%3p 613% at €1— Q, MOK_+{\ { K O? (5/5? QXM‘L‘{Q Rf) CUE «pig‘s ‘é aLoLflocser+é UQOWL mdmwfiwxx 07C Km «2.0m aims at: @ Stast—QM; 91f 61mg @“fivicxflzrécej L gLa/Jvfgm; 073 “flack“? QJALKLS‘. CL Dag—{3&5 [‘4 (mam? ScfiSWLQM 07.0 M fiiflf UK A UKLWOWKJ as OLBWFH/téch -+o be 015 {fig inflamm‘g; vhéog'M \\ O\_({.}{(+Q[le_fu‘l"fi any“ : 4) 59% Wkwa q3~(y{+ Q12, XL+H‘;L 0(~g\>( 3"- ‘ k \ “‘3‘ A ”\QCU‘ ffim‘aa/l' WARN? 7LLWL a”? ’3 owe, kwsmfl C92,.‘iC‘éCgQVEJLS; WWW: Loki: £9an 2’ CommioerLS‘; “é flka 75¢ s J ukhmwa UCLHGLBLQJ. é i 2 g i E L i E i 3 i ‘1:ch aKUUWR/ 79! MXA4’E3 "1 Q QX‘ '3’ K1 ~ 353 '3 V (S O. QXB ((AQOLF' SLéusf‘iLQMk‘ 94 Sofia 107‘} mm MXVx (mamm- S‘fif+‘2fif“{ rs JU—‘MQJ 740 $in CLA omflefaoi Awfugl‘e 075 z/LUMQQH‘ (79/, ,, “flux“? Sq+<§+flzey OL({ gcngf. 07D ‘Hzfl fbifYLegb’ For wcumfle/fmiogwbedwof "Wye/e (83, (£5) z; 524, \M/VL +0 fig «ML/e 51%” ‘5“‘5WNLQM. 70w. §Q+ 070 CL“ KID/Ki" +0 G; (fikflouf 3 amiss. 0L ‘th $0M Mn? d M N C may A’fl fflCOWinfhiLQflfiaw$ ffirj‘YLQM A'QAF OLA 9'9“»ngng {${Vk VIN‘Q'jiL. l‘wkmf {S Wig: Sofia, xfla‘fffi 013 Hue aéova 61x3 £“éff‘7tew ?7 Ex. cwmm «m +qui. Mi (Mm Wyfim; 201,4 )6; “2 @5)xr+>¢l:g (iii) 7Lt+j¢uz A 1(W’KLZQ yr+kl;( "VIF3igtwgl @efiérmAe MIL MM 56*? ofaacix fgmiw, 7km pf'on/eM Cotfi‘k QM E‘swgog 81“aa,(é;>é;rQ&//gjal,€j F a) 761 (”gm (LIL/{BM (in) )4] P— ?“ : i K U ‘pfigfjfétw \Uj $3”; l 10???? . C :LJ 0) 6d? a 5%: 2:“? J ogéfié/é’é’ 3 ‘K 9 3 ' ~ ‘ ‘ ‘ « I5. ’I k (/‘GLK‘gfifigiéi‘EQQ Va Jzfléfi iWWLéW 6“? JG M V 7503" 6‘ WW” W71“? ' 11k {Cami} Q6 (MN ma HLOLWL 6L Commyfeom’“ WLK g1 SafifliaM mpg? Acuig €i+€flé$ 6)er $0M 0f (MQMTZQ/gg M&M&% fsffiSf I gw%J#Q§E%j Waf¥QC£jfi %£Q&[email protected]&{fiwkafa¥qw&i& +6) 0L3W€VK IcarNLQM‘ 70 ”Ha: wxogj, wag AO%IOA 0% w, ‘0. EQU‘U‘L{Q&L7L Sffififemy Cakxwgaf ‘HLQ “Ham afiy’ILaMQ' %<%(/mflu g A511"? 6 OéiéC Q 711% Q ta§11+:)(lf 'i‘ “K; 7' 3 Lb) XL '5 51K)“ +X "‘ 3 m ”>5 ”“ Q 2:" 2" 3 1X3 (i. 3kv “‘KL_“'3k3« m] '3.X3"‘ :IL 9‘79 +3751 "L363“ L/ Sfi§¥am C 0k (S (24%“? \\ {.EV > {a %fi SO{UQ Ea, baak;gobVfl%wuw£ 7C3: ‘7’ “3LV2“Q(L(): “[0 m) 3513’? (X1+3£'{»;2)+L(:3 7:) X1: 3 93,! C3; “Q/Y) Lamgf/WSQI ’HLQ SOUL 348.7? mg“; swam as} {5 MW swarm 2% +0 mm, , fifiwwuéfl 2‘ 52]”me[50 “’01) Mam {“46 Same mfg: $931! (0 5&9 +£LSJ é 5W+M~C+ 3m”: 7LJLQ (”RM 14m+6m 2‘4“sz (0x06): “9ka w(-!>?<3 : “" I/O C¢> MSW}, Sqéaflwcf afimm ‘1‘“le (”ch $rmq +5163 gfléjfififii’l: "lengfll @fi) 'RNGLHELJ SxLWTQLQflL "gifiLI/vw 5‘ 6%») ’Ff‘ocM (9:625); mi x; ,__b/ @Wm) In ”a“ New 1109+ km: {ff—9%1MJJQMQvL/Mfi) Me MWWZU ,/ ' : SffiflLQMS/ {o/C, “flaw?- fij‘kézffi {*éxg WWW jfigfl. {afi‘f :‘m fiqubfiL-Mfe m, 3 @PWMW ”a?“ W M puma? cm avgfiam ha oHaam cult. Qfidwflzgéffig’ ifgfféfkfi Li) Im+erokcaflfia 7%e Wager 07’: iigfldfl QT) Mdhphg tux MM bcuf 6L Aofivfi'aflb w-mM/ {/ngvimfi if?) Reflace 0% a?“ 5% {7% Sum w/qfifiagflgfle C3 7f OLmO‘lfiTéLQI ”xi“, HUO‘ILQ WLLQVWg” ,onck OWL+AQC€ OPQF'O‘JLHM‘if fifefefdé’ QiQoL/Ulfiig’} g 5%s%e,gwg (é) \;. Q2) Mejflamflam mac? ~74» £342, aciwmfewz Qwam 5L3 dervfiam of AEJZKLSJ We M% mm ‘erffé figmmfzomr 1L0 0514mm cm 20(UCU05 {flk‘ILSaHWLeM “Had H" Wifléf 7‘6 Soweti TO TCCLCHKE+CL{‘€ 79AM FfOCQYY/ LUQ'gLr'SWLflA‘ZTOOQF/éCfiu, Ch Aufié’wfiax.‘{‘ :2.ij {VLQIP'fi-Cfif lg $163+er 070 efixxr (Ema. be foam/mm”? FagM‘U‘Q/fl/‘EQ/M rac+mm~qyifa JrewM/LC of U emf-cw g“ 57D 7%?46‘ Coafitafemgzmz'f‘fiCORF‘flLfl-fi Gen mom-mag /J, PM WWW) mayhméfldwe com 1% wmflem cw; if 33' 6 i i, g i A i 3 3 “l '3 ~{ A 3 I \ L»! W W Cotflrmmuul Camr'h Rf Moeimx Movflay fit Mame “MWMMFPM Mqflfi~eff {Lac/L P003 Mffaffld‘ cm Q/C‘Lm wmxwv w mmmmmmwwww :27:va 50) “Hm; 3 wwanhom cwové cm Zflé egg/2mg? ”gig caegaarwm Vpop’fl‘tczgS 19%, Sri’vqfabgnf ranJuk? ”suffix"! VQ/ urowr/ CLKOOUGJ m Ow; fifiwp 530%} LS 1L0 ”imtfivé‘fi’fcbffl/E QR Quafwzwiegi M’Ej‘ffi 5 3:; +6 A farm WLZ/xm/ r WAMM "fa MWA <3 3 353 013% éQ—QLO QCJKQ ififa‘ “15-23:? gafvgk a. 02:94: g3 compguawf Mofiréx » [5 @1on 710 be (AL (“God aflkfihflflffirfiwf J i31f er (“L Mama—afar) {A‘CH‘EL (A gawk MAiéMe Am.) st’ A3 3? you; # flow Ach corwwf AA} Mia 0+ 0" flxe mméw 0F[ {angmkg O {Afmay Mk (Food L44 (fgf‘emler TAAA ”de CHE raw L Mi) 1"? flare cSU‘Q moo: when Uquceyawe 041/833 flex? (Mg, 95%wa flmmwc w/mmam eA+mag Ex, DOLL/bk 073 fke Mac-Hm“ {MA (A mm QCAMAA 130;“ Z The, @(oceff ofusuk?) WLKQ grew 0.39am {Lgmxfigj CE) *Qfl) (above 7‘0 ”ILHimffofav/g a 5%Memm A‘fe row ecka/(oA faJM 5“ QGLUME ‘0‘. GMS‘S (Dusk ‘93{M¢w\m“(!woA WE {HASWZMQLQ “Hui PFQCAKI ‘Hurcsuuak 0L Cough: a? QSCOLMpéQS .. EX, 3‘ Tfouk $700644 fkéri‘WLQfi/i (£9) Q6002. (mf/‘o {Gt/Q (1Q.(,4\_Q,,(0é\ 40F 9V1. RAGLAN *HMC‘? +502. CEM-%MQ¢LWL~Q€>/i§ Mqfiwx crp 7AM; Pg‘é‘feay Lg xl (Mafia +km¥+kg (“5“ MQLW @“FJXM {“5020 {5%) go um ctmq E?) {ROWE +0“? $003 CM {85 (”COL/fwd” Hf‘Hus‘ Ek‘ézfii? 153%? é? 13”} CL ~/ ’5"? New} LL89 Hm L (A Hug (“C comma Of “Ma PaMcua/Hygg fl‘owi‘. 71wa Lg) ‘CU‘Lé’fiVX—C—Té §+fMQS 7%9, 5” {mo Arcm+ém QM] FOLQflé Qtt b‘ér‘mcf o?“ *HMQJ +46 [57L Pam) YpffoM ‘Hkét: 5m? F0123; f «l L [3 O “110 “(o O ”T “( I"; Here} flag [5+ FOUL) Saw/42,03 fiLS ‘H/va 1+: (5+ Uu‘md, gamma? 6L5 “PM, ” mafir” SWQCQ +LUQ, [H ROK” @flFO kajwbtf, (3370 fig Qkof (HELD Waéf‘fi , i ”1...: bambwvuhafleg +§u§ raw ha, 9,, Li 1 t L O i 2; _ 0.771, 4»- (Age, +6LQ. QM?“ Mu) cps, 44% {HUM/"Gag F000 5% (lamina?) If +0 ‘HKQ groli V0“): «4% J, Pam +0 afimmqm'g YLKQ €(QWLQK: fc l 1 ‘ 3 “WKLCR b\,Q.MLV\:( garutofi CLJ O t If} if, flglgxuo+irxzra3 H O D will vi at ‘ z. kamu jMWl~hE£§f *(“kg 3%; Pom) [37 “3F KO %k&% f 7 f 60"” 0~H "fivkw TM: Qvgmw‘qu Mmme {s mam) m mu) acadomgpm { 30; “Hag (We-(emmf M3 “PM” W Mm {S biféci m {wag 2““: I ’, E gum"? 1L0 ghwmm oaNewflwey My: aq‘Hx (“r”) 7%:3 ck WLM J”? Mammj’r 591/“: ‘Hwy SLMJ‘J fag} 13 {Neal CU ‘HQQ 512%,: ’\ QiUo‘gf- +40 Q/[ngkcuLg O;,{( “f“éxawfl:éway éwz gecifiék w?) “A? 30 051. Tn QoéobfiLroAJQQCK a"? “FAQ pwwh muck/QM +9 I (ML Q‘Mc"? +(Mg (Aflurprocms‘j, H‘ {COW CL WW“? {H O? W ‘pOVM ’FOF‘ +th ‘ffiflmafifmé fiM,fo“§m ()6 ? w (T Ekucfl£~ Pa:(‘%‘go¢\\ l 3 a \ {300” 1U” {>91 Trmvhwfiorm ”ILKQ wama.w%ga§ MOULE‘IX gm (gag) “/wa foot) flak—LN“ fiog‘m: Paw” l \ : 9 (Row ’D SWCQ QM {)og‘miaie fme'f owg O (A+(k€ «1&0???qu (10(on 9} mm ‘HLQ Y“ {(emavuz” 07C Hg J’Welé‘md 0:3 WLRQ mu) fzmgf (I 1”“ £90 6 C30 w: IK‘Hka wax?!) +§xgrgm7LaM (C Y/m‘fflfiflo/ 6L5 WJK GLf pogmwafii [SJ $91.ka J, mm mm} aclm/M v/qMM/ So) [462.“ i f i i 01 005 Posy{b[g pw‘gfll‘f (k0K Q®[K}Mé’\ fiffi- O; “HULK i ”HERE MJU’” cowwm w/now%e:‘a--QA.‘{“§-é-£§ (5 @1905 M 7%“ gag) chfi-f as. w { %§>%5 0“?“ Emgé’k i‘é7gf *4 0L {wear ng‘ieM m {‘an agww @me wecom Mid?) OQMLMMME (7% NM 567’“ 53 back :qég‘wflfiwflok. r45 OLHUofi-acg “tic 6:09;: (wag?! “Mam cam 3 Pam‘dmxe 7Lc6rgm§ {375‘ COUK. mfl: g! No gab/ks 7M1 é‘ou’) eckmlm’xngmw Cow’f/“ozvéwf CL, POLO OVFTLRQ ’poPM 1, [:oow'ok] wfxwe C#© GK) EVE,» Owe SOUL The FULL) KQQQJ'OA ’V/jbfy’h’i‘ Joey ;\_,o'{ cok4a(A CK) “F 12ch (gamma com/{Latmi 1,1 gmm’f , For W‘®~”%{D(€j ‘HKQ 7&0UOUJMU3 fayfiam [\OLE OAK $05!; 10:1 :3 a] “SAFMQJRhé +r<m.wczj-LLLm\Y‘€arim H O C} \ 1 To SQQ “HILLS / (Agni bCLCGm. 5£&b5”{'iWLVL7/"(G£A~/ (K32; ’mfl Mld'01C()+([email protected]):3 ”33> 761 ’5 “‘3 So “Hug 50m IQi/ (g ~(jL/Q) J in“ in¥im+dk¢ Mad/u, sfimg Tk‘i WSW») fifikQ—iaflwfiofgvg 0462; AMI COfifl/“étm (Xi) “4 Cer(‘9—CL§7£ mo §\U0+ TO See ”HxLSJ 0J8 (Duck yaéy'iLg‘Afilzmfl/ 1/15- ; g ’ ¥3+K%+9\(3):O '73:) 7&3 '3 ”((3'th ”Km/Va, ""(o’kvithf’fgsfly a) ()9: L/FVL So) ~HLQ “DA/L Sfi‘é (f (Libel) oi)~Qv/g/ £j3)/ wkafe 01158 04”: CULfi Fag/ff AdgLL-{Q‘QK 3““ 1W gae‘kmf‘cfl) flu; xfé‘iwé’Wxxééfflf CO?‘Féfpa&ozzfl.% 7L0 7%a (”L AOJL%«:F© e,(e,.Ma.m%5 m QCLCA Mu} CLWL chdlaoi [and 5 VO‘HOLM'Q5 (3%,, >6,,>c3,35y), The Pei/LCLWut/kcay uawab/ejg CCOf‘TaffoomoQiflfi +0 QQ{UM»§,1§~ §E£P3Q0€<fl ‘er Gauafifim Q/[t/WQKOCHQR @FOQQLS‘) Qfg Qq[(£g€ (filer UOMFWLQ [@f [91°34 303.1%?) 7kg {wa U€L$Em£9(€f CLé‘Q. 50fciéég ”\- +61fo 015' WWW warm Wamabi'm H‘QMW {LJ%({'MK§, Mk OLA [W‘F(A({‘Q nombar *0“? 90/315. 3:19 ”Were, mm, Mt: Awe U‘MmJJeJ (we (Mum/a) «HAIL 50M 2: Uf‘xéfiug 06‘ ohms R0“; WNWL} / f L09, mm Obgcm“: PDS‘JW'MQ gm 5%,:er 7%; z/Mmmm OR C(qfiyg; 0% 5%gsif‘aywnf j; SCTQOLfQ Sggj‘flf‘éu/Vi ,. AK (A ((z/LQC‘W 5%57/‘422/4 (fluwéafi av? @Qggggg Q,QOUOXJI\C flaw b4: i“ 37'? VA. {:44 Swamp E g E 5 i g i a 3 a. 632, ” r f A SCCUOLFQ StavfliM mjgkcxvéfflat Rafi (DJ/x43 KCTJVKJ 134% 3} l E). 31 l “ x U- OVfif‘Gger-WLUMWKOEL UngQM - MKVK (mam? §%§75Q.W\ “Mam Mwn (Mom grim Hgfl mgflgwflg/y A“ @UQ-FOQULQWVUflQGJ 5%HL3M if LL§LLOt[{% (flCOKHNIMWi 9&5.) Xe”? ,2 ( f t \! J, \ 1/ O , ”I §+F{QK(%+F{Q&%W{QF {:05le O O O LU. Mmcéeropejiar gem/{£05 sgmiwéw Mxfl (meow figmiew whwz Mém (Mam d/xémowm‘ flag/t gain?) A“ VWO€Q$0{5{”39M!VL%05 Stgmiem ()5 UG;[(<QL Kong” 0% {mpgmfifl ROWLLMLF 0.”? SOZLLS/Q‘Qg.) ‘ F‘Iiutgil u LEDanO oooL 2. § M4,) {Ni cw‘x adv; ngfiQ N3 S‘éwa} 51% , f; [i { Lt if i] OD H 3. a 053 QC.) {1) 3 House/09,39] 0ng UULOéQPOpQWLQéfgs‘vH/igoé 5103—5‘%2,M Caga’fxfifi'f AQUE 05w. 53M? (”(1)sz ”) F0? Cowgéfb‘iI‘Q-{k’xj‘ Ugaagauquéwéef Miafggaéj f’tfif-rxi‘fiffifik’kf {KEEN/u) €Céxfl/Qg} ,FCDFM/ [‘6 RS Q®AUQ9¥1{QW‘{: 71?) CbflleH/LLLQ \H\€ Qhfl/K‘U’LOJQCD/K PVOC'MI UMLM 0L,{(’QK"TLF€-€f oxfwug acclik. («Raul 1 Raw 99.34 fibMéAOL7LQOfi SO (lg +0 omé‘we 01+ \‘Y‘QM95LKCij (Oak) flake {051 {Dbfmff 77m: Wager: (5* cheafl Gamffmjoméafi F‘wétLC/z‘wfl. 5x, Tr mLmPorM Hie Maw-my @2de 7L0 leélvmaag M w thaiak $th 1 Kitty; 00((1 O 0000{ 3 5::Smé’grmc‘f Q~+(Me_y ‘Hui 3rd Mu.) ”$0M “My: (2 SbLb—‘LTQC'IL Hu: 3““{ {F000 7419M TLLXQ ({mr—U‘N‘DW? (ft(o “9. 00(10 ‘sz Coma: 3 if 00 W W“ 0!. 3 TKLS LS Packaged? V6“) @cfi&[o¢‘1§3r«M/ NVHL “fi'l/Mxfib ‘ng Majtww i§ QOLMUQL {OJUQQZiiJLQU .: ' , ._ 3 7:2: .23ka; “‘4’ fine, WU SKJV ”k Cqfli’d/ A K ’8) ) ¥( : L{“X;\ : i «LU: MOM-9 %Q,0’LQ,-DL{/§ ‘3‘ {§,§%€,M "“ [léiéwa 5%I-3"éaiw 00/ CQNLSquR~E{ % I" 3 ”(’73ka ME EGAN) L3: gem CkaLGLMA WGDL/‘f/‘dj ‘9 7% 2 V J’) (31$ 0] {9 to {‘5 A::,.ooa‘0w.a TALQSQ gxégfimf CLfQ, aAwCéAiji -C€3m€(§%fi&7/MJ b/c QM UAWAAAEJ mi #3} 25—9,“) {5‘ "Hm/cmdfi A $0M. f? +A'e SLd’Q‘fLQM mduogef flee. VCLTCCLA’JACXJ 7%er “AAQAQ (UNA A96 {AfiftlLUA‘fl/oé MOM/Lg AVOAfiLHL/gqf gohkfi AUGAQ flwfll UAO?Q§“OAQ‘AQ§‘@H&~QCA [Itm‘wkmmmoqg 4%3-$719<3M f @{UXQGS [\CLUQ CL mmxflzwob/ CO[§/(. C MM? fa) , SLGM NADA, How gum; wwflwaeg are, Adwaflfi mum/(A (MW <1, bemcg mg o€+Aamog1Lpomerfimeook M Ma)?“ é Ta; e‘KPAC‘NA fluS powfif So egg ’52 {cam [C’AAAQ “FAQ amazwq aggaféx 073 ({AACLf 5%}wf'wmj we MULI?‘ Aecome edgy?) m msz Mgflc mama—flak; w/ AAQ.“A’HC41~CJ 3:63,} 3. MGJLHSZ Q‘Afiabf-Q @DQ-f’ifig 6; MOW{~QV‘{”{,OV§K A ‘McCAmK A (5» OAprlUk-QOA ”AD. A06 CL fagA’aA-Ifi £4,1qu foggé 015 Sta-(WAS 'oLg fifofiowg ', 0“: M H ’ 0km “chAeJ {£59th A 3 OLIZA QLJ‘ 1‘ , an (AM (A Ikdhcavféii i ‘- ‘. J M'cch (ca: ” , amt 0"!“9. ‘ ‘ ‘ OLAA‘A . DUANE m, Del. gm €§~$AiAf “FAG, HUMAN" mp {mugs of Sada/$151; (\j AM WUMAO‘SX‘OVE EMA/1&8“? QJHH‘IL’AQ aAQMU’LWL (A Hm, fi’kpow WQL‘H" cvoa/wx‘ A {3 Mere/105m SCUOA' 1% be cm {MW/i qur‘zx A’Uffé, \AHU SOMQ,”A"\M£§ DQQ VDLS Q ”ARE. ‘COAAABL/Qiéko, {kgfk‘TLgf/mekfl +0 J A VQQWQSQQL+Ox$kafAFX>< 3 Aicowfl, " 42a: avafl’of )6 {g GQQJCm-acj ”IL0 5% Okmfljéfly m/aaamw Of 0 Dne came/mm a5 finébwm H :1: 3 Em A xvi] {‘ou) UQClLOfH C(Xaifloolfgx} ‘;< \[Qmofi ei‘zmi} USE” 7“ “ {WOQXQQJLG Uu‘fnwi‘é 1 a h lg :1 Cb(oM,0\ Uecxcor CK 3<( MQjLUK) x; SOMQJHMQS/ wk U\>(H er‘H WKQfLVLCQJ” UL wLumg‘mDuechow asfoflows’. _ A & Vq“ flljflljuL‘jfidfl] WkaQ fig}: :3“? only; 00"" $0? ; MogéHCQS‘ 7L0 QQ Q%U%i/ +6xa% Wi% ROLUQ‘MHQ Sow/u; {\UMLJQF 010 mung Q COéUMUL§'<{LQ ti gm ck tr? “HIULL f C; is N a»? g? as KOQKXWYQ a, K4“? we. J may?“ a. 9:; F a Q y (Y g9 S‘COt/Lo‘f Wi‘éap [_tfl%‘%goqu MVQ 11C 154 L3 QA“MO\%M>< Wed 53’ 0L ffazqf! 7%9,” 04254 H‘ 0m Whig: mfiww [email protected] (M) awflg as 0551;“? Ex i ' p \8 « J, _ 3 I7? 74“£631,7L1“U§avfi V SCLM <41 OhMQa’LéVWL) 5 {0(1) C,M&Tff>(flixi{>/ {($391 T 0 553C521: Tm WMM m? /O{{J{§(€ Minna? “Maw CofffiffOG/kJK (1L3 6W“/“?{é r EZVA‘Q] [91:15] : [32w] [5y 3.: VOL“ MC The MELTT‘LCQJ AKW Ogafiflwawz! ohmexmaflj ? 1—75 0 3 M Mm meflzy Mum eaml’fle; cm: M/ O f A (5 Om (jurist Tfma’zij MKS/1 Mamimgf ‘Hktiw ATOZ (DH/4:4 O (5; Pajceffaoj 7L0 0L3" F48“ 2‘2;wa MOJ’HV Jr 1+ CUES/T QJ (Mk OLJJc “ht/Q (JQVUHFEJI 0A OLU MKVL MRTWCQJ“ :Lwfl M ETTLJT‘E ex: fidowfi; >> O: QfiiTogCQ/S) 0: Two Mafiams (10/ JCLMQ Jmammmsca MT: Qfiak‘a ”gaff MM» 0; 1 0L 2am “@er >6 Com, five {qgihé CMoJT'Mj O O O D 22> O 7/ H ROM) UGO UM 0T Wm QKQCLUVQ MCQLH {y OLJJLJIWK /JLLQTM~C1M (0k MTLM? “ J Madfi‘mc MmiT gizmadmm [O Javxcmé. Moerng :W} TQWCQSTLOTK (DQ‘CWST JQ‘Q HM); HM: JCT £6)qu Hum» 57F S‘Cwioaf) P9®JUQT§3 {aw W35 Made T5 .--' ‘ Tkarfi ®+E>V0JJULQ7L 015 c1 UQLILQTT OTQKHTO A‘Q,M€ {(17:69 l3 “HKQ SUM, 6‘? ‘HH: ?§QO€,?\A,Q‘{W§ OTC ‘MKQ flfik.‘{“f£é3f (A +an Q‘swasrgwkoiaafi €903"than (A “Me vamiwy, Ex. W’r‘ _, * it? “E V [3 a I] Q 5%?“ [$311) +$Lawa 29%;; I fix wok—Fwy Mu, Hg! “filmy; +Mcy€ 010+ pfmgmmfi If COMW/L—Fmi b/‘Jo ear/[n {Ow OTF ORQ Mm+fix¢w dove/Q CO(UM¥’L 0‘? ‘Hv‘c {3+Lkej‘. ‘ TKCLHL’CSJ (7C fi$CQx0Lj15qMKVR MCUYLVWK “Pg-'3 (kw), Oak‘pH’LQO’L Later er : ELM, :JLQOL‘ 'T “MW 3mm 0‘; Fr ‘0? g \\ ~ ,wfi‘ée ‘H'Ufi{” KHXQ flUWLéfo 070 C.,o[UM5/°x..f WK, 5% £M4¢§¢QQMQ/ +{fUL ROM bag” {37? 3‘0ng {05k 5 fed” V’LOCPJ‘CK’ ML£§‘I[{{}{£1QCL‘7[{Q§7% +0 I” OQUCW‘QOX 1“? ”US 5 “Ma CmSQ +6LQJ/L A?) Wit (“chug VFLKQ SQMfi 51:)é'ib‘ir 51C, {€53qu 43¢ AJMSQMQ Aqupm” mo columay 0—? 1V»? >4, (fie/‘6’ fl’T/[gf 0:] Q; g: [361“] CoMfiw'fLQ 5f} “i—yafg IS MWLFHC M.LL(+11C{(QQ“H0¥1 COMMe/LTLK‘g’iUQ ? M fig: 5 Sb) (mm 03 & Wm Umgxfl 4mm 0%,,ng Coot/Ne, 0% Mad" 2 To Ma? Q, MOVVL§ALK MU‘L HM (tad/YO“ COWQDWOLMQ +O( ”We” - 35%”?! ngf TgfiuQL-ML MS; J V (Q 5L a? e A , OL([ 6‘41, ( 0L «PG f" w, m , ’ QZM CLLQ O'L'fl / 2C,“ 7:1)“ 6) QM! QM}. 1‘.( QM!“ >651 / 5; Dis mtg magi“? 1% flm H'figlfimrézmfij ma Ce e ‘waf 3 “‘ Pi Elma?“ WHW fl” ,— EL'C/EJ ”)‘25 . 61“ny +D¥ILXL4 ““40i-KVLXA (“,ka {fig LU:§fiifLfl f}? N fl‘CD‘JflJ'E ._ DULKVH {"Q‘LLYLJr Hk+qz X mfi‘ik‘Q/j‘fias 010,54er 1 x v \ n n august/«13;, m ‘ '~ cam erLmLm U5 q CR ').y , gr ‘ ’w/ ' " I: :5 OKM§Xf foumbk‘h‘f‘u \ “{ka >(K a JG(VQO{\ ., Meg-JR“? finicgaid’a NMLQ '(T’kafifi fir}; cma misc baa, a-wgfifiamfaai Cuff)” A )3 M 9L1X£+ flgxlwm»; ngn~ "HHS M‘LOUILS ‘H/LOCF “NW P‘L'i‘oobjfij @‘FQ {S‘QOL 41¢:{S‘( E] 5.4 afg/f {>5 “é/ CL U {ac/“£0 f \ Ir , g UOJ +1) Oglhflflcu" Cowkbutm‘flofl OTC‘HUQ COZUévUflj mt flw MM W w/ “(3am OMWMO/ W +52% demaah 0755 +35th UM: #505,! EX'LOQL A: ?tfl§-7mp E3[§]‘ 24"“2 ML +u3b Okifi-(OQI $9er w “E” .— Sr C©M€WWLQ M9 E ‘ ‘ 5 i E § g; ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern